Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 265
Najnowszy Użytkownik: ~Loriczep22
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

WESOŁYCH ŚWIĄT :)
marjory dnia kwiecień 16 2014 22:53:22 ·
Euromanifestacja w Brukseli
Zablokowane ulice, a na nich tysiące ludzi z całej Europy, których połączy wspólne hasło – „Oszczędnościom mówimy stop”.

Tak już w najbliższy piątek (04.04.2014 r) będzie wyglądała Bruksela. Władze miasta spodziewają się nawet stu tysięcy manifestantów. Będzie głośno, bo protestujący – wśród nich także władze i przedstawiciele Forum Związków Zawodowych zapowiadają, że zrobią wielki hałas, by ich głos bez wyjątku usłyszeli najważniejsi europejscy politycy.=> => => Plan europejskiej konfederacji związków zawodowych na rzecz inwestycji, trwałego wzrostu i miejsc pracy wysokiej jakości.


Źródło: www.fzz.org.pl
marjory dnia marzec 30 2014 23:44:54 ·
Kontynuacja tematu: pracownik Policji = student WSPol w Szczytnie
W dniu dzisiejszym nasza przewodnicząca Danuta HUS podpisała pismo adresowane do nadinsp. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO - Komendanta Głównego Policji z prośbą o urealnienie pracownikom Policji możliwości korzystania z nauki na studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania. Analiza uwag zgłaszanych przez pracowników z wielu garnizonów w kraju wykazuje, że możliwość studiowania w WSPol w Szczytnie jest blokowana przez komendantów - przełożonych właściwych w sprawach osobowych różnego szczebla.

W związku z powyższym poprosiliśmy o uświadomienie kadrze kierowniczej wartości inwestowania w rozwój pracowników Policji, którzy w związku z prowadzoną w kraju polityką podnoszenia wieku emerytalnego oraz przedłużania okresu pracy stanowią kapitał osobowy dla całej Policji na najbliższe - nie bójmy się stwierdzić - dziesiątki lat.
Przypomnieliśmy więc o spoczywającym na komendantach obowiązku określonym w art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy oraz w art. 108 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej - z późniejszymi zmianami. Wzmiankowane przepisy prawne nakładają na przełożonych obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ustalanie dla każdego członka korpusu służby cywilnej indywidualnego programu rozwoju zawodowego, który w okresie 2 lat pomiędzy jednym ocenianiem pracownika a drugim, winien być zrealizowany.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy Panu Komendantowi szacunkowe określenie % liczby miejsc dla pracowników na poszczególnych kierunkach studiów znajdujących się w ofercie szkoleniowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie proporcjonalnie do ilości zatrudnionych/pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w Policji.
Dodatkowo zwróciliśmy się z prośbą, by skierowanie na studia, które dzięki przychylności Pana Komendanta zostało na nasz wniosek rozszerzone o pracowników Policji, było powiązane z refundacją kosztów zakwaterowania oraz przejazdów i dojazdów na uczelnię.
W konkluzji naszego pisma Związek Zawodowy Pracowników Policji zawnioskował, by na wzór rządowego Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016, w Policji została stworzona polityka antydyskryminacyjna = równego traktowania dwóch grup zawodowych: pracowników i funkcjonariuszy. Nie chodzi nam o porównywanie się do przywilejów policjantów pełniących służbę prewencyjną czy kryminalną, lecz domagamy się jednakowego traktowania pracowników i funkcjonariuszy służb logistycznych, których tak wielu pełni służbę w szeregach Policji.

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi na prośbę naszej organizacji związkowej podkreślając, że pomoc w umożliwieniu studiowania na WSPol w Szczytnie będzie miała pozapłacowy, ale materialny charakter motywacyjny dla pracowników Policji.


J.S-T.
marjory dnia marzec 27 2014 02:16:46 ·
25 marca 2014 r. Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP
W dniu 25 marca 2014 r w Lublinie odbyło sie posiedzenie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Na posiedzeniu tym podsumowaliśmy 2013 r. przyjmując Sprawozdanie z działalności Prezydium LZW oraz Sprawozdanie finansowe. Zatwierdzony również został Plan Finansowy na rok bieżący.

W następnej części obrad V-ce Przewodnicząca LZW Joanna STEC - TRZPIL zdała relację ze spotkania z Grzegorzem KARPIŃSKIM - podsekretarzem stanu MSW - bezpośrednim przełożonym Komendanta Głównego Policji.

Dalszą część obrad zdominowała dyskusja na temat nagród dla pracowników Policji garnizonu lubelskiego wypłacanych z funduszu nagród tworzonego w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń. Uczestnicy ze wzburzeniem ocenili brak działań strony służbowej prowadzących do uruchomienia podziału funduszu pomimo zbliżającego się końca kwartału. Wiąże się to między innymi z brakiem czasu niezbędnego do uzgodnienia wniosków w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego.
Ponadto przedstawiona przez Panią Główną Księgową KWP w Lublinie propozycja zmiany zasad naliczania limitów w systemie półrocznym nie uzyskała poparcia wśród członków LZW. Stwierdziliśmy brak klarownych intencji strony służbowej w przedstawionej nam propozycji. Zarząd nie kryje swojego oburzenia faktem, że chęć zmian obowiązujących dotąd zasad wypłacania nagród przedstawiana jest w przededniu terminu jej wypłacania, co skutkować może opóżnieniem w terminie jej realizacji. Stoimy na stanowisku, by środki te dalej naliczane i wypłacane winny być nie rzadziej niż raz na kwartał. Jednocześnie wyrażamy chęć i wolę współpracy nad wypracowaniem uregulowań prawnych w tym zakresie.

W dalszej części obrad przedstawiony został sposób funkcjonowania Wojewódzkiej i Centralnej Komisji Funduszu Prewencyjnego - zrelacjonowany przez kol. Marka WŁODARCZYKA i Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO.

W punkcie: sprawy bieżące związku Zarząd Wojewódzki wysłuchał i podjął stosowne decyzje dotyczące problemów dot. współpracy z kierownictwem służbowym w niektórych jednostkach naszego garnizonu. Lubelski Zarząd Wojewódzki zobligował Prezydium do podjęcia daleko idących działań w celu zapobiegania bardzo niekorzystnym zjawiskom niechęci niektórych przełożonych do działaczy związkowych.

Kończąc obrady Prezydium LZW ZZPP podziękowało obecnym za blisko 100% frekwencję (świadczącą o zaangażowaniu naszych działaczy w sprawy pracownicze) oraz wykazywaną podczas spotkania aktywność.
Administrator dnia marzec 26 2014 23:33:54 ·
Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - 18 marca 2014 r.
Pan Grzegorz KARPIŃSKI - nowopowołany w dniu 24 stycznia br. podsekretarz stanu MSW odpowiedzialny za funkcjonowanie Polskiej Policji wykazał cenną inicjatywę poznania problemów pracowników Policji przedstawionych przez stronę związkową reprezentującą tę grupę zawodową. W tym też celu w dniu 18 marca 2014 roku odbyło się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spotkanie, w którym uczestniczyły z ramienia naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC - TRZPIL.

Wiceminister spraw wewnętrznych otrzymał relację spraw i zagadnień, stanowiących bolączkę pracowników Policji, w tym m.in:
- kwestię wpisania 145,- zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego pracowników
- umieszczenia zapisów dot. pracowników Policji w ustawie o Policji
- podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych do wysokości 60% wynagrodzeń policjantów
- 3% funduszu nagrodowego dla pracowników Policji i jego demotywacyjnego charakteru
- braku ścieżki awansu
- braku scentralizowanych zapisów (np. strategii działania, dobrych praktyk itp.) regulujących politykę kadrowo - finansową dot. pracowników Policji
- problemów pracowników komórek odpowiedzialnych za transport
- nieustający od lat problem pracowników CUL

W związku ze stwierdzeniem Pana G. KARPIŃSKIEGO, że to spotkanie z założenia miało mieć charakter zapoznawczy - na chwilę obecną nie będzie ustosunkowywał się do podniesionej problematyki. Zadeklarował natomiast cykliczność naszych spotkań oraz widząc, że najwięcej emocji niesie ze sobą kwestia wpisania 145,- zł do wynagrodzenia zasadniczego - określił najbardziej realną (Jego zdaniem) datę realizacji tego żądania na dzień: 01 stycznia 2016 roku.


J.S-T.
Administrator dnia marzec 26 2014 23:32:00 ·
Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Administrator dnia marzec 07 2014 22:38:02 ·
Impreza karnawałowa dla dzieci
W dniu 22 lutego br. w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie odbyła się impreza Karnawałowa dla dzieci pracowników KWP w Lublinie.
Do udziału w imprezie zgłosiło się 37 pracowników zapisując 56 dzieci.
Spotkanie miało bardzo urozmaicony i bogaty różnorodnie program.
Oto kolejność atrakcji:

- Występ Zespołu Filharmonii Lubelskiej
- Część artystyczna w wyk. aktora Teatru H.Ch. Andersena Pana Bogusława Byrskiego.
- Prezentacja i pokaz tresury psa służbowego Borysa
- Występ Harcerzy z Okręgu Lubelskiego ZHR
- Zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu Ritmo ze Świdnika.

Podczas wszystkich części imprezy, dzieciom towarzyszyły w zabawach maskotki misiów sierż. POLI i sierż. ALICJI.

Odbył się też konkurs prac plastyczno-rysunkowych, które pod koniec zostały zebrane, ocenione i nagrodzone.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności psa służbowego Borysa wraz z jego Przewodnikiem z KMP w Lublinie.
Zarówno Borys jak i Pan Przewodnik stali się pupilami małych uczestników imprezy.

Z uzyskanych opinii rodziców oraz zachowań dzieci stwierdzić należy, że przedsięwzięcie warte było wyzwania. Radość dzieci i klimat zabawy na sali przełożą się zapewne na pozytywną opinię o organizatorze: Związku Zawodowym Pracowników Policji, który oprócz swoich podstawowych obowiązków wykazał kreatywność i inicjatywę, z której mogli skorzystać wszyscy pracownicy KWP w Lublinie.


W GALERII zamieściliśmy więcej zdjęć, aby je obejrzeć KLIKNIJ -> TUTAJ.Administrator dnia marzec 01 2014 11:15:28 ·
Spotkanie integracyjne Związku Zawodowego Pracowników Policji
W dniu 21 lutego 2014 r w restauracji Bosman odbyła się Impreza Karnawałowa dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Uczestniczyło w niej 68 osób.

Zabawa zakończyła się dopiero po północy, gdy muzyka zamilkła i do domów wracać nastał czas smiley Atmosfera imprezy, uśmiechy na twarzach uczestników stanowią najlepsze podziękowanie dla organizatorów: Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Pracowników Policji KWP w Lublinie.

Naszej organizacji związkowej bardzo zależy na doprowadzeniu do spójności wewnętrznej wśród pracowników Komendy. Opisana inicjatywa z założenia miała przynieść właśnie taki efekt. W związku z tym: wszyscy nieobecni niech żałują, że nie skorzystali z możliwości zintegrowania się z częścią załogi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a tym samym poprawienia warunków pracy, które w dużej mierze zależą również od nas samych.


Administrator dnia marzec 01 2014 11:14:11 ·
Posiedzenie Komisji Krajowej, Rynia 19-21.02.2014 r.
W dniach 19 – 21 lutego 2014 r. w Rynii odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Na tym posiedzeniu podsumowaliśmy 2013 rok przyjmując sprawozdania z prac Prezydium KK oraz szczegółowe sprawozdanie finansowe. Zatwierdzony również został przygotowany przez Prezydium KK plan finansowy na rok 2014.
W dalszej części obrad omówiona została współpraca z firmami brokerskimi „Mentor” i „Konstanta” oraz wywiązała się dyskusja na temat podjęcia dalszych kroków w kierunku nowych umów ubezpieczeniowych ewentualnie aneksowania dotychczasowej z PZU - dostosowując ją do aktualnych potrzeb pracowników i funkcjonariuszy Policji.
Kolejny temat: fundusz prewencyjny PZU wzbudził wiele emocji. Coraz większa ilość problemów związanych z funkcjonowaniem tego funduszu zaburza podstawową rolę, jaką miała nieść ze sobą ta utworzona na potrzeby pracowników i funkjconariuszy pula środków finansowych. Dlatego też podczas obrad poświęciliśmy wiele czasu na dyskusję o wypracowaniu nowych, sformalizowanych zasad podziału środków m.in. przez Centralną Komisję Funduszu Prewencyjnego.

Przedstawiając sygnalitycznie tematykę Komisji Krajowej informujemy, iż podsumowana również została przez nas współpraca z Forum Związków Zawodowych za miniony rok. Wytyczone zostały także dalsze kierunki działania w strukturach Forum.

W następnej kolejności Przewodnicząca KK zdała relację z ostatniej narady kadry kierowniczej z 17 stycznia 2014 r.

Warto podkreślić, iż Komisja Krajowa zobligowała Prezydium KK do podpisania porozumienia o współpracy Związku Zawodowego Pracowników Policji z Komendantem Głównym Policji.

Po przybyciu zaproszonych gości wywiązała się dyskusja na temat możliwości włączenia kwoty 145,- zł do wynagrodzeń pracowników Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz SZANKIN nie czuł się uprawniony do złożenia takiej deklaracji w imieniu Komendanta Głównego, lecz został zobowiązany do przekazania Komendantowi stanowiska Związku.

Następnym z tematów poruszanych na spotkaniu był problem ze skierowaniami na studia podyplomowe w WSPol w Szczytnie. W tym zagadnieniu insp. T. SZANKIN zadeklarował daleko idącą pomoc.

Kolejny zaproszony gość: Tadeusz CHWAŁKA – Przewodniczący Forum ZZ wyjaśnił zebranym powody zawieszenia udziału strony związkowej w pracach Trójstronnej Komisji d/s Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz pokrótce przedstawił patową sytuację dialogu społecznego w Polsce. Omówił również działania Forum ZZ mające prowadzić do nowego zdefiniowania zasad dialogu społecznego w Polsce.


J.Ć./J.S-T.
marjory dnia luty 25 2014 23:55:25 ·
Śmiać się czy płakać?
Polecamy artykuł w Rzeczypospolitej - zakładka Prawo - "MSW: dla cywilów w Policji podwyżek nie będzie".

Aby zapoznać się z treścią artykułu KLIKNIJ -> TUTAJ.
marjory dnia luty 09 2014 21:15:57 ·
Artykuł w miesięczniku POLICJA 997
W najnowszym numerze miesięcznika Komendanta Głównego Policji „POLICJA 997” na stronie 46 opublikowany został list od czytelniczki Pani Hanny KURKIEWICZ - pracownika cywilnego ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy. Serdecznie polecamy lekturę pt. „Zażalenie do Pana Boga albo czy ktoś ma pomysł na cywila w Policji???”, która naszym zdaniem „do bólu” prawdziwie przedstawia sytuację nas - cywili w Policji.

Dziękujemy Pani Hannie KURKIEWICZ - autorce listu za odwagę, szczerość i determinację w głoszeniu prawdy :-)

Aby zapoznać się z treścią artykułu KLIKNIJ -> TUTAJ.

J.S-T.
marjory dnia luty 07 2014 19:50:33 ·
Strona 1 z 17 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

matrix
31/07/2013 11:11
Tego rodzaju szkolenie leży w gestii pracodawcy,zaś zwiazek ma zadbać o to by przełożeni nie próbowali przerzucić swoich podstawowych obowiązków na pracowników.

mandragora9
20/06/2013 00:14
Może by związek pomyślał o szkoleniu w zakresie odpowiedzialności materialnej ?

matrix
28/12/2012 11:44
W woj.lubelskim nagrody 3% były wypłacane regularnie co kwartał.Nie było zadnych dodatkowych oszczędności na koniec roku,gdyż wszystkie pieniądze poszły na wzrost wynagrodzeń o te 100 złotych/mc

pgorka
28/12/2012 01:38
Witam Wszystkich. Wie ktoś dlaczego w tym roku nie było nagród 3% ?smiley

mandragora9
03/10/2012 23:12
Aby doszło do zmian w Ustawie o Policji, może warto zainteresowac problemem związkowców naszych posłow...

Więcej postów

mandragora9
03/10/2012 23:11
Co do zmian w Ustawie o Policji, to może warto oprópcz spotkania z Ministrem, pomyśleć o zainteresowaniu tematem naszych lubelskich posłów

mandragora9
03/10/2012 23:08
Ja w sprawie standardów -może warto popracować i wprowadzić je w Lublinie,a potem niech to idzie na inne województwa

matrix
12/09/2012 21:39
Do Wloma- Masz rację jeden silny związek potrafi zdziałać dużo więcej niż siedem małych,ale nie wszyscy to rozumieją

wloma
12/09/2012 10:19
Witam. Członkowie wszystkich związków zawodowych w policji! Czas na jeden silny związek zawodowy. Ponieważ w jedności siła. Pozdrawiam.

Paula123
27/08/2012 19:07
Witajcie.Z tego co się zorientowałam nasz garnizon w terminie wypłaca "stówy" i dzięki za to. Najgorzej mają na pomorzu, tam i prawie miesięczne spóźnienie jest i inne kombinacje...