Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 275
Najnowszy Użytkownik: ~yigiymce
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

SPOTKANIE Z LUBELSKIM KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI 11.12.2014
Dnia 11.12.2014 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa LKWP z przedstawicielami naszej organizacji związkowej.

W spotkaniu udział wzięli:

nadinsp. Dariusz DZIAŁO – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
insp. Mirosław SOKAL – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Jarosław ADAMSKI – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Władysław PIETROŃ – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
mł.insp. Bożena GROBELNA – Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Lublinie
mł.insp. Tadeusz SZYMANEK – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

oraz członkowie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji:

Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący
Joanna STEC – TRZPIL – Viceprzewodnicząca
Marek WŁODARCZYK – Viceprzewodniczący
Małgorzata KUBAK – Viceprzewodnicząca
Anna KOTKOWSKA – Skarbnik
Iwona KOWALCZUK – Sekretarz
Janina BUTKIEWICZ – Przewodnicząca ZT KWP Lublin

Podczas rozmów omówione zostały poniższe zagadnienia:

Utrudnianie działalności związkowej przez Panią Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Lublinie oraz wypracowanie zasad współpracy pomiędzy LZW ZZPP a kierownictwem KWP w Lublinie.

Doliczenie kwoty 145 zł do wynagrodzeń pracowników od 01 stycznia 2015 roku - problem zabezpieczenia części niezbędnych środków z budżetu KWP w Lublinie.

− Planowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na 2015 r. audyt wewnętrzny w dwóch wybranych komendach powiatowych, jednej komendzie miejskiej i dwóch wydziałach KWP w zakresie racjonalnego wykorzystania pracowników cywilnych garnizonu lubelskiego. W związku z wejściem w życie SWOP LKWP zamierza sprawdzić „moce przerobowe” w zasobie ludzkim oraz zaplanować ewentualne przesunięcia pracowników do innych zadań służbowych. Pan Komendant podkreślał, iż jego zdaniem nie ma przerostu zatrudnienia w garnizonie lubelskim. Jego zamierzeniem jest dalsze uwalnianie etatów policyjnych z zadań logistycznych i zastępowanie ich pracownikami cywilnymi. W konsekwencji chodzi o to, aby racjonalnie wykorzystywać czas pracy, a co za tym idzie usprawnić funkcjonowanie poszczególnych jednostek województwa lubelskiego.

Sprawa równego traktowania komend powiatowych/miejskich oraz komendy wojewódzkiej np. w zakresie zatrudniania na zastępstwo, czy wynagrodzenia pracowników nowozatrudnianych do pracy.

Równego traktowania przez Kierownictwo KWP w Lublinie poszczególnych komend powiatowych/miejskich np. zgoda na zatrudnienie starszego technika w KMP w Białej Podlaskiej, na którym to stanowisku ma pełnić zadania ksiądz prawosławny oraz brak zgody na zmianę warunków pracy i płacy z 0,5 etatu na 0,75 etatu (uwolnione przez pracownicę, która przeszła w maju br. na zaopatrzenie emerytalne) sprzątaczki z KPP w Puławach.

Podział nagród dla pracowników cywilnych - zasadność tworzenia w tym zakresie rezerwy finansowej oraz odpowiedzialność przełożonych przydzielających nagrody, którzy oprócz uczestniczenia w podziale winni uzasadnić swoje decyzje indywidualnie każdemu pracownikowi.

Sprawa ścieżek kariery dla pracowników i urzędników KSC - zagadnienie umożliwienia awansu zawodowego nie tylko w sztucznie tworzonych IPRZ.

Pomoc prawna Zespołu Radców Prawnych dla komend powiatowych. Komendant nadinsp. Dariusz DZIAŁO zadeklarował urealnienie decyzji o radcach prawnych w taki sposób, by garnizon lubelski korzystał z opinii tegoż zespołu i pracownicy KPP nie pozostawiali dłużej bez tej nieodzownej w pracy pomocy prawnej.

Problemy z wprowadzeniem do użytku nowych programów pocztowych oraz brak szkoleń dotyczących ich obsługi. Pan Komendant zadeklarował, że 19 grudnia zostanie zorganizowane szkolenie w tym zakresie dla pracowników zajmujących się w komendach pocztą specjalną.


marjory dnia grudzień 17 2014 08:45:12 ·
ZABIEGAMY O WALORYZACJĘ PŁAC ZA LATA 2009-2014.
Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. podjęło decyzję o wszczęciu procedury mającej na celu uzyskanie waloryzacji płac za lata 2009-2014. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o zawarcie próby ugodowej. Ta procedura umożliwia zatrzymanie biegu przedawnienia kwoty roszczenia (przedawnienie następuje po 3 latach czyli w tej chwili możemy ubiegać się o waloryzację za lata 2011-2014 i lata następne). W związku z tym, że pracownicy sądów i prokuratur złożyli zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące zgodności z Konstytucją wydanych aktów prawnych w sprawie zamrożenia płac w sferze budżetowej i czekają na stosowny wyrok, na razie nie będziemy podejmować następnych kroków.

Następny etap rozpoczniemy mając 100 % pewność wygranej w tej sprawie.

W chwili obecnej podpisaliśmy stosowną umowę o współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych. Kancelaria ta wyceniła swoje usługi czyli: sporządzenie odpowiednich wniosków, obliczenie kwoty roszczenia oraz stawiennictwo procesowe, na kwotę 50,00 zł netto od osoby (61,50 zł brutto) i jest to cały koszt w chwili obecnej.

Klikając TUTAJ można zapoznać się z komunikatem dotyczącym tej sprawy.

W komunikacie znajduje się dokładny opis sposobu postępowania, jeśli zechcemy przystąpić do tej procedury.


marjory dnia październik 26 2014 22:37:53 ·
POSIEDZENIE KK BIAŁY DUNAJEC, 15-17.10.2014 R.


W dniach 15 – 17 października br. w Białym Dunajcu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oto najważniejsze zagadnienia poruszone na obradach:

1. Opracowanie nowych regulaminów:

- Krajowego Zjazdu Delegatów,
- Komisji Krajowej i jej Prezydium,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Regulamin Obrad Wojewódzkiej,
- Szkolnej Konferencji Delegatów i Ordynacja Wyborcza Organizacji Wojewódzkich,
- Regulamin Działania Zarządów Wojewódzkich oraz ich Prezydium,
- Regulamin Działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
- Regulamin Działania Zarządów Terenowych oraz ich Prezydium.

2. Stan realizacji uchwał, w tym m.in. skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, prace nad porozumieniem z Komendantem Głównym Policji.

3. Omówienie decyzji Prezydium KK podjętych pomiędzy Komisjami, w tym dotyczącej zawarcia w dniu 30 września Br. umowy o współpracy ZZPP z Kancelarią Radców Prawnych Feliks Adamaszek i Wspólnicy spółka komandytowa.

4. Omówienie obchodów 15-Lecia istnienia ZZPP.

5. Omówienie działań Komisji Spraw Wewnętrznych.

6. Zasady działania Funduszu Prewencyjnego PZU.

7. Sprawy związane z FORUM ZZ.

8. Omówienie problemów organizacji związkowej w Szkole Policji w Katowicach.

9. Ubezpieczenia zbiorowe dla pracowników Policji.

10. Propozycje firm adwokackich.

11. Problemy w poszczególnych województwach.

12. Zatwierdzenie terminów posiedzeń KK oraz ilości członków KK w 2015 roku.


marjory dnia październik 20 2014 21:41:49 ·
POSIEDZENIE PREZYDIUM KK 29.09-1.10.2014 R.

W dniach 29.09.2014 – 1.10.2014 r. w Katowicach miało miejsce posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W spotkaniu udział wzięli:

Przewodnicząca - Danuta HUS
Wiceprzewodniczący – Józef ĆWIKLIŃSKI
Wiceprzewodniczący – Ryszard WOŁOSZCZAK
Wiceprzewodnicząca – Joanna STEC – TRZPIL
Sekretarz – Małgorzata KUBAK
Skarbnik – Karina GARBACZEWSKA.

Program przedstawiał się następująco:

1. Podsumowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zarządu Szkolnego przy Szkole Policji w Katowicach (sprawy dot. byłego przewodniczącego).
2. Porozumienie ZZPP z Komendantem Głównym Policji – omówienie zagadnień.
3. Pozew zbiorowy – wybranie najdogodniejszego wariantu.
4. Regulamin Działania Komisji Krajowej i Prezydium KK – aktualizacja obecnie funkcjonującego oraz opracowanie innych dot. całej struktury ZZPP.
5. Propozycje obchodów 15 lecia istnienia ZZPP.
6. Omówienie spraw w związku z planowaną Komisją Krajową w dniach 15-17.10.2014 r. organizowaną przez Śląski Zarząd Wojewódzki ZZPP.
7. Sporządzenie informacji do Urzędu Statystycznego.
8. Sprawy bieżące.

Szczegółowe omówienie poszczególnych punktów odbędzie się na posiedzeniu Komisji Krajowej w Białym Dunajcu w dniach 15-17 października 2014 r.


marjory dnia październik 09 2014 23:29:31 ·
POŻEGNANIE PRACOWNIKA KWP W LUBLINIE
W dniu 26 sierpnia 2014 roku w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie nasza koleżanka po 24 latach pracy rozstawała się z nami przechodząc na rentę i na tą okoliczność kolega z Wydziału napisał dla niej miły wiersz, słowami którego została pożegnana przez grono współpracowników.W NOWEJ GALERII można można obejrzeć kilka zdjęć z uroczystego pożegnania.marjory dnia wrzesień 04 2014 23:21:40 ·
145 ZŁ NA ETAT W WYNAGRODZENIU OD 1 STYCZNIA 2015 R.

K O M U N I K AT


Informujemy, że wysiłek organizacji związkowych zmierzający do włączenia kwoty 145 zł miesięcznie do wynagrodzeń pracowników Policji - przyniósł wymierny skutek. Minister Spraw Wewnętrznych realizując postanowienia dezyderatu skierowanego przez Sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja br. do Prezesa Rady Ministrów zaproponował włączenie kwoty 145 złotych miesięcznie na jeden etat na trwałe do wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2015 r.

Na sfinansowanie wypłat tej kwoty w projekcie budżetu Policji na 2015 r. zwiększony został limit wynagrodzeń pracowników o kwotę 37 700 tys. zł, w tym: dla: KGP kwota 2 608 tys zł, Komend Wojewódzkich Policji - 13 839 tys. zł, Komend Powiatowych Policji - 20 152 tys. zł, jednostek terenowych Policji - 1 101 tys. zł.


marjory dnia wrzesień 03 2014 23:31:14 ·
POZEW ZBIOROWY W SPRAWIE BRAKU WALORYZACJI PŁAC
Związek Zawodowy Pracowników Policji rozważa możliwość przystąpienia do pozwu zbiorowego pracowników służb mundurowych w sprawie braku waloryzacji płac.
Warunkiem przystąpienia do pozwu zbiorowego jest członkostwo związkowe.
Takie ograniczenie wynika z faktu, że ZZPP ponosi częściowe koszty związane z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do wygrania sprawy. Na szczęście związki zawodowe są zwolnione z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Klikając TUTAJ można zapoznać się z pozostałymi warunkami przystąpienia do tego pozwu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie chęci przystąpienia do pozwu swoim przewodniczącym.


marjory dnia sierpień 20 2014 19:01:34 ·
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PODEJMUJE NASZĄ SPRAWĘ


Aż 3 miesiące czekaliśmy na uzyskanie odpowiedzi z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę, którą złożył Związek Zawodowy Pracowników Policji - sygnowany przez Przewodniczącą Danutę HUS.

(Dla przypomnienia TUTAJ ponownie zamieszczamy treść tej skargi z dnia 19 maja br.)

Tym bardziej cieszy fakt, iż Rzecznik postanowił podjąć naszą sprawę i wystąpił do Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionego przez Przewodniczącą ZZPP problemu: braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji w okresie sześciu lat począwszy od roku 2009. Zadeklarował również, że po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa rozważy możliwość podjęcia dalszych czynności przewidzianych ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Uzbrojeni w cierpliwość czekamy na dalsze kroki prawne Rzecznika w przedmiocie - naszym zdaniem - niekonstytucyjnych regulacji budżetowych niosących ze sobą pogłębiającą się biedę pracowników Policji - grupy zawodowej, którą reprezentujemy.

Ze skanem pisma Rzecznika proponujemy zapoznać się TUTAJ.


logo Rzecznika zostało pobrane z oficjalnej strony: www.brpo.gov.pl
marjory dnia sierpień 18 2014 23:13:14 ·
INTERPELACJA W SPRAWIE NASZYCH PODWYŻEK

Bardzo cieszy nas interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza IWIŃSKIEGO w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. Jest to efekt naszej skargi wysłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich o której pisaliśmy wcześniej na naszej stronie. Optymistycznie nastraja fakt poruszania problemu uposażeń naszej grupy zawodowej i jesteśmy przekonani, że przyniesie to oczekiwany efekt.

Aby zapoznać się z interpelacją kliknij TUTAJ.

marjory dnia sierpień 08 2014 19:23:58 ·
NIC O NAS BEZ NAS - ARTYKUŁ W GAZECIE WYBORCZEJ

Przed laty związkowcy reprezentujący cywilnych pracowników podpisali porozumienie z MSW, że ich pensje będą wynosiły nie mniej niż 70 proc. wynagrodzenia funkcjonariuszy. - Niestety, ten zapis został tylko na papierze, bo nasze zarobki oscylują w granicach 50 proc. policyjnych pensji - wzdycha Danuta Hus, przewodnicząca komisji krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach

- Jak ktoś jest samotny i ma dziecko, to bez pomocy rodziny lub wysokich alimentów skazany jest na życie na skraju nędzy - mówi szefowa ZZPP. Wielu cywilnych pracowników komendy to stali klienci firm pożyczkowych. 


Artykuł na temat sytuacji pracowników cywilnych w Policji, a w nim wywiad z Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutą Hus znajdziemy na stronach śląskiej Gazety Wyborczej. Mówi się o nas i to głośno. Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta.pl Katowice
marjory dnia czerwiec 23 2014 22:41:57 ·
POSIEDZENIE KK ZAMOŚĆ, 4-6.06.2014R.

W dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP. Tematyka dyskusji przedstawiała się następująco:
- zagadnienia dotyczące pracowników Policji poruszone na naradzie kadry kierowniczej z dn. 14 – 15 kwietnia br. w Szczytnie, w której udział wzięła kol. Danuta HUS;
- IV Kongres Forum Związków Zawodowych oraz udział naszych przedstawicieli na tym kongresie: Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA;
- spotkanie z Podsekretarzem Stanu MSW Grzegorzem KARPIŃSKIM z dnia 8 marca 2014 roku, na którym reprezentowały nas: Danuta HUS oraz Joanna STEC – TRZPIL (omówienie etapu prac związanych z wpisaniem kwoty 145,- zł. na etat do stałego wynagrodzenia pracowników Policji);
- sprawa Funduszu Prewencyjnego PZU oraz postępowania organizacji związkowych zmierzających do podpisania nowej umowy dotyczącej ubezpieczeń grupowych pracowników i funkcjonariuszy Policji;
- analiza projektu porozumienia dotyczącego współpracy, które w najbliższych dniach zostanie przesłane przez ZZPP do Komendanta Głównego Policji;
- sprawy wewnętrzne Związku, w tym: stan realizacji uchwał oraz m.in. sytuacja Zarządu Terenowego Szkoły Policji w Katowicach; dzięki determinacji i wytężonej pracy nowowybranych władz w SP Katowice - Związek zyskał akceptację pracowników, czego dowodem jest dynamiczny rozwój tego zarządu oraz stale rosnąca liczba zrzeszonych członków;
- porozumienia pomiędzy naszą organizacją związkową a CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku, w wyniku którego wszyscy członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji po okazaniu stosownego zaświadczenia będą mogli w trakcie pobytu w tym ośrodku korzystać z 15% rabatu.

W drugim dniu obrad gościliśmy:
- insp. Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, Wicedyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
- insp. Mirosława SOKALA – I Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- mł. insp. Mirosława WCISŁO – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

Tematy podjęte podczas dyskusji z gośćmi stanowiły rozwinięcie problematyki poruszanej podczas obrad z pierwszego dnia pracy Komisji Krajowej. Tak więc omówiona została sprawa ubezpieczeń grupowych oraz włączenia do wynagrodzenia zasadniczego pracowników Policji kwoty 145,- zł. Bardzo dużo emocji wzbudził temat: wdrażanie Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). Kol. Joanna STEC – TRZPIL przedstawiła szereg problemów, które niosą ze sobą dodatkowe zadania związane z wprowadzaniem danych do tego systemu:
1) zdarzające się w dalszym ciągu braki sprzętu teleinformatycznego na stanowiskach, na których pracują osoby odpowiedzialne za obsługę SWOP;
2) zakup sprzętu z przeznaczeniem dla SWOP - bez oprogramowania MS Office; KGP dokonująca centralnych zamówień najwyraźniej nie posiada świadomości, iż brak jest takiego oprogramowania zawierającego certyfikaty autentyczności w jednostkach Policji niższego szczebla; uniemożliwia to pełne wykorzystanie nowych, zakupionych jednostek komputerowych;
3) brak rozwiązań systemowych (począwszy od KGP, KWP a skończywszy na KMP/KPP) związanych z podziałem pracy dot. wprowadzania danych do programu; dotychczas wszystkie zadania zlecane są komórkom kadrowym, które przy realizowaniu swoich podstawowych, na stałe zleconych obowiązków i czynności służbowych – dodatkowe, bardzo odpowiedzialne zadania związane ze SWOP realizują wielokrotnie w godzinach nadliczbowych (ewidencjonowanych lub nie);
4) brak zasad związanych z weryfikowaniem danych wprowadzanych do SWOP; kadrowiec wprowadzający dane jest odpowiedzialny m.in. za drukowane ze SWOP list płac funkcjonariuszy i pracowników Policji – stanowi to zwielokrotnienie odpowiedzialności pracowników bez żadnych skutków finansowych czy prestiżowych. Kończąc tematykę związaną z nowym systemem - Związek Zawodowy Pracowników Policji podkreślił, iż nie kwestionuje potrzeby wprowadzenia do użytku SWOP, ale apeluje do kierownictwa Policji o reagowanie na problemy zgłaszane przez użytkowników, jak również przez reprezentujących pracowników organizacji związkowych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była sprawa braku pomocy prawnej w sprawach administracyjnych prowadzonych w I instancji przez Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Takie działanie ponownie „bije” m.in. w pracowników kadrowych, których te zagadnienie w głównej mierze dotyczą. Pracowników odpowiedzialnych za cały bagaż swoich obowiązków wpisanych w dotychczasowe zakresy czynności/karty opisów stanowisk pracy, którzy oprócz dodatkowych obowiązków nałożonych od miesiąca listopada 2013 roku (SWOP) muszą również sami rozstrzygać problematyczne kwestie administracyjne bez możliwości zwrócenia się do radców prawnych zatrudnionych przez KWP.

Ostatnim tematem zgłoszonym przez naszą organizację związkową był postulat dotyczący możliwości uwzględnienia pracowników Policji w podziale środków wygenerowanych w ramach oszczędności z wakatów policyjnych na nagrody na koniec roku. Kilka województw, w tym śląskie i dolnośląskie mając na celu dobro Policji jako całości, nie zaś uwypuklanie odrębności środowisk policyjnego i pracowniczego w grudniu 2013 roku przyznały nagrody motywacyjne nie tylko dla funkcjonariuszy, ale również i dla pracowników Policji. Wielkie podziękowania należą się tym Komendantom Wojewódzkim Policji, którzy w pełni rozumieją rolę jaką stanowią pracownicy w prawidłowym funkcjonowaniu Policji jako organizacji odpowiedzialnej na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju.marjory dnia czerwiec 15 2014 23:56:51 ·
Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

mandragora9
06/10/2014 22:28
Czemu z 270 zarejestrowanych użytkowników - nikt z Państwa nie pisze, nie komentuje, nie proponuje żadnych zmian ? "Martwa cisza" od ponad roku, ehh... aż szkoda...

mandragora9
06/10/2014 22:24
Kiedy będzie dostęp do nowego statutu ?

matrix
31/07/2013 11:11
Tego rodzaju szkolenie leży w gestii pracodawcy,zaś zwiazek ma zadbać o to by przełożeni nie próbowali przerzucić swoich podstawowych obowiązków na pracowników.

mandragora9
20/06/2013 00:14
Może by związek pomyślał o szkoleniu w zakresie odpowiedzialności materialnej ?

matrix
28/12/2012 11:44
W woj.lubelskim nagrody 3% były wypłacane regularnie co kwartał.Nie było zadnych dodatkowych oszczędności na koniec roku,gdyż wszystkie pieniądze poszły na wzrost wynagrodzeń o te 100 złotych/mc

Więcej postów

pgorka
28/12/2012 01:38
Witam Wszystkich.
Wie ktoś dlaczego w tym roku nie było nagród 3% ?smiley


mandragora9
03/10/2012 23:12
Aby doszło do zmian w Ustawie o Policji, może warto zainteresowac problemem związkowców naszych posłow...

mandragora9
03/10/2012 23:11
Co do zmian w Ustawie o Policji, to może warto oprópcz spotkania z Ministrem, pomyśleć o zainteresowaniu tematem naszych lubelskich posłów

mandragora9
03/10/2012 23:08
Ja w sprawie standardów -może warto popracować i wprowadzić je w Lublinie,a potem niech to idzie na inne województwa

matrix
12/09/2012 21:39
Do Wloma- Masz rację jeden silny związek potrafi zdziałać dużo więcej niż siedem małych,ale nie wszyscy to rozumieją