Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 328
Najnowszy Użytkownik: ~CharlesSturdivan
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PORADY PRAWNE DLA NASZYCH ZWIĄZKOWCÓW

Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja związkowa reprezentująca interesy pracowników Policji podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo reprezentowane przez Panią Małgorzatę KAROLCZYK-PUNDYK w zakresie:

- udzielania telefonicznych porad prawnych w dniach od poniedziałku do piątku,
- sporządzania pism procesowych, urzędowych (umowy, odwołania, sprzeciwy, pozwy, wezwania itp.),
- dokumentów oraz opinii prawnych
(za wyjątkiem pism objętych przymusem adwokackim i radcowskim) dla wszystkich członków naszej organizacji związkowej.

Porada polega na odpowiedzi na pytanie zadane przez cżłonka ZZPP w oparciu o udzielone przez niego informacje w sprawie oraz załączone dokumenty. Członek naszej organizacji związkowej podaje imię i nazwisko, nazwę organizacji, zakładu pracy i numer karty identyfikacyjnej, które są dystrybuowane przez Zarządy Wojewódzkie, Stołeczny i Szkolny ZZPP.

Sporządzenie pisma następuje w ciągu 2 dni roboczych (wszystkie dni oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty wpłynięcia do kancelarii wniosku o jego sporządzenie. Wniosek powinien być złożony za pośrednictwem e-maila z podaniem danych do sporządzenia pisma, z załączeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz ze wskazaniem daty odebrania pisma (decyzji, wyroku, postanowienia itp.), od którego liczony jest termin (termin procesowy) złożenia pisma będącego przedmiotem zlecenia. Pismo i porada sporządzane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez członka ZZPP.

Jeśli zlecenie sporządzenia pisma zostanie złożone na 2 dni przed upływem terminu procesowego, kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie pisma w terminie umożliwiającym dotrzymanie wyznaczonego terminu procesowego.

Wykonanie usługi polega na sporządzeniu pisma i wysłaniu do klienta pisma w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mailowy. Kancelaria w ramach usługi nie reprezentuje członka związku w postępowaniach ani nie wysyła pism w imieniu klienta.

Związek Zawodowy Pracowników Policji comiesięcznie pokrywa koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich członków związku do korzystania z przywileju bycia naszym związkowcem i wysyłanie zapytań o pomoc prawną do Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo.

marjory dnia maj 19 2016 01:20:48 ·
27 MAJA 2016 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY
W dniu 14 maja 2016 roku Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Beata KEMPA podpisała zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników urzędów administracji rządowej dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy.

W zamian za ten dzień wolny: 4 czerwca 2016 roku został wyznaczony na dzień pracy.


Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
W związku z powyższym zachodzi konieczność niezwłocznego zapoznania pracowników urzędów administracji rządowej oraz interesantów o treści wzmiankowanego na wstępie zarządzenia.


marjory dnia maj 16 2016 23:49:25 ·
POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DS. KONTAKTÓW ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Decyzją Nr 162 z dnia 11 maja 2016 roku Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK ustanowił Pełnomocnika Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi, a funkcję tę powierzył insp. dr Tomaszowi SZANKINOWI - Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach ze związkami zawodowymi działającymi w Policji;
2) przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli związków zawodowych oraz wyjaśnianie spornych spraw, a także prowadzenie negocjacji w tym zakresie;
3) koordynowanie współdziałania przedstawicieli komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z przedstawicielami związków zawodowych.

Związek Zawodowy Pracowników Policji bardzo wysoko ocenia dotychczasową współpracę z insp. dr Tomaszem SZANKINEM. W związku z powyższym bardzo serdecznie dziękujemy Panu Komendantowi za tę decyzję i wyrażamy głębokie przekonanie, że dzięki wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom insp. dr Tomasza SZANKINA będziemy wspólnie budować rzetelny i merytoryczny dialog, a trud naszej wspólnej pracy przyniesie niewymierną korzyść dla pracowników Policji w całym kraju.


marjory dnia maj 13 2016 02:17:55 ·
POSIEDZENIE FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
"...Naszym celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, dzięki którym obywatele będą czuli się bezpiecznie, a służby będą mogły pracować w godnych warunkach..." – powiedział minister Mariusz BŁASZCZAK otwierając pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Inauguracyjne spotkanie, w którym uczestniczyły również Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Joanna STEC-TRZPIL zorganizowane zostało w piątek 6 maja w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji w Warszawie.

Mariusz BŁASZCZAK - szef MSWiA zapowiedział, że przygotowany projekt ustawy modernizacyjnej służb na lata 2017-2020 to narzędzie, które pozwoli wyposażyć służby w nowoczesny sprzęt oraz zapewni odpowiednie wynagrodzenie funkcjonariuszom i pracownikom. - "...Myślę, że nikt z Państwa uczestniczących w spotkaniu nie ma wątpliwości, co do zasadności tego rozwiązania..." – powiedział Pan Minister, który zapowiedział również, że wspólnie z komendantami będzie przywracał etos służby. Już teraz szef MSWiA wyróżnia funkcjonariuszy, którzy po pracy podejmują interwencje, podczas których ratują życie i zdrowie obywateli.

W trakcie spotkania przyjęto nowy regulamin szczegółowo określający zasady pracy. Dokument przewiduje między innymi, że forum będzie zbierało się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
W dalszej części posiedzenia swoje prace rozpoczęło sześć grup roboczych, którymi kierują wyznaczeni koordynatorzy. Zespoły zajmują się równymi obszarami tematycznymi m.in. ostatecznym kształtem ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 czy statusem zatrudnienia pracowników wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze.

Minister Mariusz BŁASZCZAK zaproponował, żeby kolejne posiedzenie forum odbyło się w drugiej połowie września.
Zadaniem Forum Dialogu Społecznego jest między innymi ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gremium zajmować się będzie również analizą ważnych zagadnień z punktu widzenia osób pracujących w służbach mundurowych. Pracami forum kieruje przewodniczący, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa resortu.


Źródło: mswia.gov.pl
marjory dnia maj 08 2016 01:27:19 ·
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA DOBRYCH PRAKTYK Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK spotkał się w dniu 5 maja br. z przedstawicielami związków zawodowych pracowników Policji oraz członkami zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji Decyzją nr 85 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji, w skład którego z ramienia naszej organizacji związkowej wchodzą Przewodnicząca KK ZZPP Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca KK ZZPP Joanna STEC-TRZPIL.Przedstawiciele związków wyrazili swoje oczekiwania co do nowego spojrzenia na sprawy pracowników. Szczególną uwagę skierowali na wypracowanie modelu codziennej współpracy oraz bieżących kontaktów pomiędzy komendantem, a pracowniczymi związkami zawodowymi.
Podczas spotkania omówione zostały również m.in. sprawy związane z poprawą sytuacji materialnej pracowników, wdrożenie porozumień komendantów każdego szczebla o współpracy ze związkami zawodowymi oraz kwestia podpisania umowy prewencyjnej w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2015.Komendant podkreślił ważną rolę pracowników w codziennej służbie Policji. Zadeklarował, że mamy w Nim sprzymierzeńca w zakresie poprawy sytuacji płacowej pracowników oraz ich statusu zatrudnienia. Zaznaczył również, że pokłada wielkie nadzieje w ustawie modernizacyjnej.


Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej KGP / as / mw/
foto: A.Mitura Policja 997/ www.policja.pl
marjory dnia maj 07 2016 01:23:31 ·
SPOTKANIE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ SWOP
W dniu 26 kwietnia 2016 roku w Sali Generalskiej w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie wywołane przez naszą organizację związkową dotyczącą problematyki SWOP.
Spotkanie pomógł nam zorganizować insp. dr Tomasz SZANKIN – pełniący obowiązki Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

W spotkaniu udział wzięli:
- ze strony związkowej: Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP, Joanna STEC-TRZPIL - V-ce Przewodnicząca KK ZZPP oraz wyznaczeni przedstawiciele związku w osobach: Kinga MISZTELA, Małgorzata KLIMCZYK-SŁAPA, Piotr BOBA oraz Adrian FURGOL;
- ze strony służbowej - kierownictwo Komendy Głównej Policji reprezentowali: dyrektor Biura Logistyki, dyrektor Biura Finansów, dyrektor Biura Łączności i Informatyki oraz p.o. dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej.
Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu „ATENA” – zespołu powołanego do spraw samodzielnego utrzymania i rozwoju przez Policję Systemu Wspomagania Obsługi Policji.

Przypominamy, że SWOP - Systemu Wspomagania Obsługi Policji to program dedykowany służbom logistycznym Policji z podsystemami: kadrowym, finansowo – księgowym, płacowym oraz gospodarki magazynowej.
Podczas spotkania strona związkowa przekazała szereg pytań – problemów zgłaszanych przez użytkowników końcowych SWOP. Problemy te utrudniają pracę w środowisku SWOP.
Jak stwierdziły obie strony biorące udział w rozmowach istnieje szum informacyjny i część informacji nie dociera do użytkowników końcowych. W celu wyeliminowania tego szumu informacyjnego oraz dystrybucji posiadanej wiedzy i informacji z zakresu środowiska SWOP zostanie przygotowany program szkoleń, którego odbiorcą ma być użytkownik końcowy programu.
Ponadto strona związkowa zawnioskowała o to, by zostały opracowane nowe, uaktualnione o stale wprowadzane w SWOP modernizacje - wytyczne merytoryczne, które uniemożliwią popełnianie tych samych błędów przez pracowników/funkcjonariuszy z różnych garnizonów z kraju, jak również umożliwią korzystanie z wypracowanych już rozwiązań.

Podczas spotkania podkreślone zostało to, o czym należy pamiętać: wszelkie zauważone przez użytkowników końcowych nieprawidłowości winny być bez zbędnej zwłoki zgłaszane koordynatorom wojewódzkim celem ustalenia czy nieprawidłowości są efektem błędu samego użytkownika czy problemem systemowym, który należy zgodnie z procedurą reklamacyjną zgłosić do Komendy Głównej Policji.


marjory dnia maj 03 2016 00:43:36 ·
Z PRAC RADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Rada Służby Publicznej przekazała premier Beacie SZYDŁO pozytywną opinię w sprawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej.
Najważniejszym tematem kwietniowych obrad RSP było „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2015 roku”. Omówił je minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI oraz jego współpracownicy z Departamentu Służby Cywilnej KPRM. W przekazanej 27 kwietnia premier Beacie SZYDŁO pozytywnej opinii Rada zwróciła uwagę na niski poziom wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej - TUTAJ zapraszamy do zapoznania się z przedmiotową uchwałą nr 6.

Rada Służby Publicznej przygotowuje się także do obserwacji tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 2 lipca Radę będzie reprezentował w Warszawskim Centrum EXPO XXI doc. dr inż. Marek KISILOWSKI.
Rada przyjęła również uchwałę w trybie obiegowym - 22 kwietnia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia kwiecień 29 2016 12:48:25 ·
PIERWSZE SPOTKANIE Z NOWYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
W dniu 21 kwietnia br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS spotkała się z nadinsp. dr Jarosławem SZYMCZYKIEM - nowopowołanym Komendantem Głównym Policji.
Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Przewodnicząca złożyła na ręce Pana Komendanta pismo, w którym w imieniu Komisji Krajowej ZZPP oraz własnym złożyła serdeczne gratulacje w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Głównego Policji.

Nominacja na to najwyższe stanowisko służbowe w polskiej Policji to naszym zdaniem wyraz niezwykle wysokiej oceny pracy zawodowej oraz docenienie profesjonalizmu, kompetencji i posiadanego doświadczenia.

Gratulując osiągnięć zawodowych, a doceniając konsekwencję i wytrwałość w działaniu życzyliśmy Panu Komendantowi dalszych sukcesów oraz wszelkiej satysfakcji, która zawsze towarzyszy poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i przekłada się na szacunek okazywany przez podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Dziękując za okazywaną dotychczas pomoc oraz współpracę wyraziliśmy również przekonanie, że życzliwość we wzajemnych kontaktach będzie nadal trwała po to, by wspólnie i w porozumieniu pracować na rzecz całego środowiska policyjnego.


Zapewniliśmy także, że Związek Zawodowy Pracowników Policji dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Panu Komendantowi wykonywanie ustawowych zadań postawionych do realizacji, bo razem możemy jeszcze efektywniej służyć społeczeństwu i obywatelom naszego kraju oraz przyczyniać się do poprawy warunków służby i pracy całej kadry polskiej Policji.

TUTAJ można zapoznać się z listem gratulacyjnym, a poniżej zapraszamy do obejrzenia kolażu z kilku zdjęć z uroczystości obchodów XV-lecia ZZPP, na których to mieliśmy zaszczyt gościć Pana Generała - ówczesnego Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.marjory dnia kwiecień 26 2016 01:26:47 ·
NIE OTRZYMAMY DNIA WOLNEGO ZA 1 MAJA BR.
Mimo tego, że w tym roku pracownicy mogą korzystać z dłuższej majówki żaden z dni świątecznych tj. 1 i 3 maja nie wypada w sobotę, a więc w dzień, który co do zasady w większości zakładów pracy jest uznany za dzień dodatkowo wolny od pracy. Oznacza to, że pracodawcy nie mają obowiązku oddawania dnia wolnego za święto 1 maja.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 (sygn. akt K 27/11) na nowo powróciliśmy do obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Trybunał Konstytucyjny podniósł w swojej argumentacji fakt, iż dotychczasowe przepisy, bezpodstawnie różnicowały liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom i tym samym wskazał na naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

W związku z powyższym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy zgodnie zobowiązującym ich rozkładem czasu pracy przysługuje inny tzn. dodatkowy dzień wolny. Dodatkowy dzień wolny powinien zostać oddany do końca okresu rozliczeniowego, gdyż taki obowiązek statuują obowiązujące przepisy, w tym m.in. art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, który określa zasady ustalania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.
Dodatkowo zgodnie bowiem z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jednak powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy święto przypada np. w niedzielę.
Pracodawca, który zatrudnia pracowników w systemach czasu pracy, gdzie praca jest świadczona od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy nie będzie musiał udzielić dodatkowych dni wolnych za święta, które nie przypadają w ten dzień.

Natomiast mając na uwadze kalendarz świąt obowiązujący w 2016 r. pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę - tak jak to ma miejsce 1 maja 2016 r.


Źródło: kadry.abc.com.pl
marjory dnia kwiecień 23 2016 23:54:24 ·
WKRÓTCE NASZE ZAROBKI BĘDĄ JAWNE?

W dniu 19 kwietnia br. nasza organizacja związkowa wystosowała pismo do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety RAFALSKIEJ, w którym wsparliśmy inicjatywę p. Adama BODNARA, który zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wniósł do Pani Minister o zaimplementowanie do przepisów prawa pracy obowiązku jawności wynagrodzeń. Zdaniem naszej organizacji związkowej takie działanie zminimalizuje powszechne zjawisko dyskryminacji na rynku pracy: wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, mężczyźni zarabiają o 20,6% więcej niż kobiety. W niektórych branżach ta dysproporcja zbliża się już nawet do 40%. Kobiety są również bardziej narażone na ubóstwo oraz napotykają na więcej trudności na początku kariery zawodowej. Zapobieganie takiej sytuacji byłoby zgodne z działaniami i zaleceniami Unii Europejskiej, która dąży m.in. do 40% parytetu.

Od wielu już lat ZZPP apeluje o odtajnienie wynagrodzeń, w tym głównie w zakresie przyznawania nagród uznaniowych „szczególnie wyróżniającym się pracownikom” bez żadnej kontroli strony społecznej, jaką jest związek zawodowy działający w danym urzędzie. Uzasadnienie tego wniosku o jawność w przyznawaniu nagród dla urzędników/pracowników ma szczególne znaczenie na płaszczyźnie jednostek budżetowych, gdzie dysponowanie finansami publicznymi winno z urzędu być podawane do publicznej wiadomości. Brak udostępniania danych o kryteriach przyznawania tych świadczeń odbierane jest często jako chęć ukrycia faktu, że świadczenia te trafiają do pracowników bardziej zasłużonych ze względu na ich dobre stosunki z przełożonymi niż z uwagi na osiągnięcia zawodowe. Jak podkreślają eksperci wprowadzenie jawności może zmienić te niepochlebne opinie i wyeliminować patologie. Zdaniem naszej organizacji związkowej dane te nie powinny mieć charakteru tajnego, a ich udostępnienie przełoży się na zwiększenie transparentności działania urzędu.

Ponadto uważamy, że uwzględnianie propozycji przełożonych w zakresie przyznawanych nagród lub podwyżki wynagrodzenia wpisuje się w jawność informacji publicznej na temat dysponowania pieniędzmi publicznymi. Poświadcza ten fakt również wyrok WSA w Opolu z dnia 27 czerwca 2013 roku, sygn. akt II SAB/Op 33/13 oraz wyrok WSA w Opolu z dnia 28 listopada 2013 roku II SAB/Op 68/13.

Zdaniem ZZPP w przepisach prawa winien być zawarty zapis gwarantujący społeczny głos w sprawie przyznawania indywidualnych kwot premii, nagród i podwyżek wynagrodzeń szczególnie w jednostkach tworzących sektor finansów publicznych. Dotyczą one sposobu wydatkowania majątku publicznego w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 – z późniejszymi zmianami). Podmioty sektora finansów publicznych obowiązuje naczelna zasada finansów publicznych określona w art. 33 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowiąca o jawności gospodarowania środkami publicznymi. Oznacza to wymóg bezwzględnej transparentności wydatkowania środków publicznych, w tym również na wynagrodzenia dla pracowników – osób pełniących funkcje publiczne (Wyrok WSA w Gdańsku II SAB/Gd 64/14).

Z uwagi na brak czytelnej wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcje publicznej, należy przyjąć zgodnie z dyspozycją art. 115 § 19 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku nr 88, poz. 553 – z późniejszymi zmianami/, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest m.in. funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego oraz osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysonującej środkami publicznymi.

Nadmieniamy, że z badań portalu wynagrodzenia.pl wynika, że za jawnością wynagrodzeń jest już 70% pracowników. To znacząca zmiana w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. Kiedyś większość z nas uważała, że wynagrodzenie to prywatna sprawa między pracownikami a pracodawcą. Ta sytuacja ulega zmianie zarówno ze względu na funkcjonujące patologie, które może zastopować jedynie jawność płac. Jawność płac, za którą przemawiają również względy ekonomiczne. Płaca jest bowiem ceną za pracę, a trudno wyobrazić sobie gospodarkę z utajnionymi cenami.

Podsumowując na chwilę obecną ponad 2/3 Polaków uważa, że jawność wynagrodzeń to pożądane działanie poprawiające relacje między pracodawcami i pracownikami. Jest to również zgodne ze światowymi tendencjami w tym zakresie, gdyż budowanie przejrzystych i uczciwych reguł życia zawodowego jest jedną z głównych zasad gospodarki wolnorynkowej. W związku z powyższym Związek Zawodowy Pracowników Policji wniósł o uwzględnienie propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich i wprowadzenie przepisów prawa pracy w zakresie transparentności wynagrodzeń.

marjory dnia kwiecień 22 2016 14:52:39 ·
PRACE NAD OPRACOWANIEM NOWYCH KODEKSÓW: PRACY I ZBIOROWEGO PRAWA PRACY
Powstał rządowy projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, który przewiduje 18-miesięczną kadencję tego gremium.W tym czasie ma ono, bazując na rozwiązaniach przygotowanych przez poprzedników, opracować nowy Kodeks pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Proponuje się, aby Komisję tworzyli: przewodniczący (powoływany spośród osób wskazanych przez ministra pracy), dwóch zastępców przewodniczącego (powoływanych spośród osób wskazanych przez organizacje wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego czyli m.in. wskazanych przez związki zawodowe), a także członkowie - powoływani spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Udział w pracach Komisji mają także brać dwaj sekretarze powoływani przez ministra w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, spośród pracowników obsługującego urzędu.

Partnerzy społeczni wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego mają wskazywać po jednym kandydacie na członka Komisji /łącznie 7 osób/. Poprzez przyznanie ministrowi pracy prawa do wskazania kandydatów na członków Komisji w liczbie równej liczbie kandydatów wskazanych przez organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców, wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, strona rządowa będzie miała wpływ na powołanie kolejnych 7 osób.

Komisja ma pracować w dwóch zespołach, tj. Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy oraz w Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.
Poprzednia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła swoją pracę w październiku 2006 r. i w dniu 5 grudnia tego samego roku przekazała ówczesnemu premierowi projekt ustawy - Kodeks pracy oraz projekt ustawy - Zbiorowy Kodeks pracy. Oba zostały udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jednak nie zostały poddane dalszym pracom legislacyjnym.


Przez te ponad 9 lat, zarówno w ustawodawstwie z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy wprowadzono szereg istotnych zmian. Do najistotniejszych należy zaliczyć - w obszarze indywidualnego prawa pracy - zmiany dotyczące: uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, równego traktowania w zatrudnieniu, zasad podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych, czasu pracy, terminowych umów o pracę oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei w obszarze zbiorowego prawa pracy to zmiany dotyczące: zasad wybierania członków rady pracowników, roszczenia o przywrócenie do pracy działaczy związkowych zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, zasad funkcjonowania europejskich rad zakładowych, Rady Dialogu Społecznego. Łącznie, w okresie ostatnich 9 lat w samym Kodeksie pracy wprowadzono 30 zmian. Najwyższy zatem czas, aby na nowo skodyfikować regulacje tej gałęzi prawa.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy jest na etapie opiniowania. Proponuje się, aby weszło ono w życie z dniem 1 września 2016 r.


Źródło: kadry.abc.com.pl

marjory dnia kwiecień 18 2016 19:24:47 ·
Strona 1 z 29 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

piotrowskajagoda
11/02/2016 20:48
Witam...mam pytanie. Ile wzrośnie moje wynagrodzenie.obecnie moja płaca zasadnicza to 1817 wysłuchanie.+ 11% wyslugi..dodam jeszcze że nie jestem w ksc.

bozena218
09/02/2016 21:01
Ja &*%$# . Zaczynam wątpić w swoje zdolności matematyczne. Miała być podwyżka w wysokości 6% a dla policjantów 4%. Wydaje się, że 6 jest więcej od 4. Racja, kto mówił od jakiej podstawy ten %. ŻENAD

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

# chenlina
04/08/2015 06:12
chenlina20150804 michael kors outlet
michael kors handbags
[url=http://


matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

Więcej postów

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...