Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,006
Najnowszy Użytkownik: ~WilliamSLarl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

KONFERENCJA W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE


marjory dnia maj 13 2017 10:41:37 ·
WOJEWÓDZKA KONFERENCJA DELEGATÓW, LUBLIN 10 MAJA 2017 R.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w dniu 10 maja 2017 roku odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Pracowników Policji, której celem było zakończenie kadencji 2013-2017 i wybór nowych władz wojewódzkich Związku na lata 2017 – 2021. 

W pierwszej części konferencji gościliśmy:
- dr Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi,
- insp. Pawła DOBRODZIEJA – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
- Marka KOŁODZIEJCZYKA – Przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu FORUM Związków Zawodowych w Lublinie,
- asp. szt. Artura GARBACZA – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego.
- Anetę ROZWADOWSKĄ-JACHACZ - osobę dbającą o księgowość LZW ZZPP.
Z ramienia Komisji Krajowej w konferencji udział wzięła Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Każdy z zaproszonych gości zabrał głos podsumowujący współpracę z Lubelskim Zarządem Wojewódzkim ZZPP w kończącej się w tym dniu kadencji. Pan Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji złożył na ręce Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO list z podziękowaniem za wytrwałą i aktywną pracę na rzecz środowiska pracowników Policji, rzetelne krzewienie idei związku oraz godną naśladowania postawę działacza związkowego. Z listem tym można zapoznać się TUTAJ.

Pod adresem naszej organizacji związkowej padło wiele miłych i serdecznych słów, które stanowią piękną ocenę 4-letniej pracy.

W drugiej części posiedzenia Przewodniczącą Konferencji została Joanna STEC-TRZPIL, Vice Przewodniczącą Małgorzata KUBAK-ROSOŁOWSKA, a sekretarzem Zbigniew SKRZYPEK.

Sprawozdanie z czterech lat pracy złożył Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP Józef ĆWIKLIŃSKI. W następnej kolejności Agnieszka PODLEŚNA – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Pracowników Policji podsumowała 4-letnią kadencję WKR-u. Pomimo burzliwej dyskusji wynikłej po ogłoszeniu obu sprawozdań zdecydowaną większością głosów udzielone zostało absolutorium ustępującemu Prezydium LZW ZZPP.

Następnie Przewodnicząca Konferencji przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad to jest do wyborów na Przewodniczącego Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP. Józef ĆWIKLIŃSKI znalazł poparcie większości delegatów i został wybrany na funkcję Przewodniczącego LZW ZZPP na kolejną kadencję. 

Następnymi punktami obrad były wybory na pozostałe funkcje w Prezydium Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostali wybrani:
1) Joanna STEC - TRZPIL - na funkcję Wiceprzewodniczącej LZW,
2) Małgorzata KUBAK-ROSOŁOWSKA - na funkcję Wiceprzewodniczącej LZW,
3) Marek WŁODARCZYK - na funkcję Wiceprzewodniczącego LZW,
4) Karolina KUSY – na funkcję Sekretarza LZW,
5) Wojciech MAKOCHOŃ – na funkcję Skarbnika LZW.

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP zostali wybrani:
1) Agnieszka PODLEŚNA - na funkcję Przewodniczącej WKR LZW,
2) Justyna GŁOGOWSKA - na funkcję Członka WKR LZW,
3) Małgorzata KUZDRA-ZATORSKA - na funkcję Członka WKR LZW.

Kolejnym etapem były wybory na Delegatów na Zjazd Krajowy ZZPP. Delegatami zostali:
1) Wojciech MAKOCHOŃ,
2) Agnieszka PODLEŚNA,
3) Radosław POLAK,
4) Karolina KUSY,
5) Karol MAJEWSKI.

Trzyosobowa komisja skrutacyjna stwierdziła, iż wszystkie wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z Ordynacją Wyborczą.

Wierzymy, iż nowowybrane władze Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Policji ZZPP będą pracowały harmonijne i wytrwale przez całą kadencję 2017 – 2021 na rzecz pracowników Policji garnizonu lubelskiego.

Powodzenia!marjory dnia maj 12 2017 20:58:59 ·
KONDOLENCJE


Członkowi Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji

Radosławowi POLAKOWI

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Mamy składają
koleżanki i koledzy.


marjory dnia maj 11 2017 17:19:21 ·
LEKTURA NA WEEKEND
W ramach lektury na weekend polecamy artykuł "Ile zarabia urzędnik", opublikowany na stronie bankier.pl.

Na zachętę kilka cytatów:

"... Bezrobocie spada i jest najniższe od kilkunastu lat. Sytuacja na rynku pracy staje się coraz lepsza. Praca w administracji nie kusi jak dawniej. W czasach kryzysu administracja jawiła się jako bezpieczna przystań, liczba chętnych do pracy rosła, rzesze chętnych rywalizowały o każdy etat. Mało kto decydował się też zrezygnować z pewnej urzędniczej pracy na rzecz niepewnego rynku prywatnego. Ten złoty okres dla administracji właśnie się skończył..."

"...Politycy wszystkich opcji, a również często i społeczeństwo, traktuje urzędników jako zło konieczne, pasożytów, hamulcowych zmian, których trzeba maksymalnie ograniczać, prześwietlać i kontrolować. Czy jeśli jestem utalentowanym profesjonalistą, to mam ochotę wejść w szeregi tak traktowanej profesji – zwłaszcza jeśli warunki finansowe są (przynajmniej w dużych miastach) mocno niekonkurencyjne?..." Maciej Kisilowski, jeden z autorów książki "Administrategia"

"...Państwo ma zauważalny problem, nie jest dobrym pracodawcą. Warto byłoby dokonać obiektywnej oceny silnych i słabych stron. Podjąć działania naprawcze. W przeciwnym wypadku będzie dokonywała się selekcja negatywna. Najbardziej utalentowani pracownicy będą wybierali sektor prywatny..."


Źródło: sluzbacywilna.info.pl

marjory dnia maj 06 2017 01:00:46 ·
WNIOSEK ZZPP DO MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 24 kwietnia br. Danuta HUS - Przewodnicząca KK Związku Zawodowego Pracowników Policji zwróciła się wnioskiem do Pana Mateusza MORAWIECKIEGO - Ministra Finansów w sprawie oceny wynagrodzeń nie tylko członków korpusu służby cywilnej pełniących służbę/pracę w Policji, ale również pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Pomysł napisania do Ministra Finansów narodził się po uczestnictwie naszej Przewodniczącej w dniu 12 kwietnia br. w posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Z informacji uzyskanych na tym posiedzeniu można było wysnuć wniosek, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest kompetentne w zakresie podejmowania decyzji na temat środków pozostających w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020”. Decyzyjność w tym przedmiocie ma jedynie Ministerstwo Finansów.

W związku z powyższym w przedmiotowym piśmie szczegółowo opisany został problem niskiej konkurencyjności płacowej i braku motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym zamykających wszelkie tabele płacowe w sferze budżetowej pracowników Policji zarówno członków korpusu służby cywilnej, jak i tych nie będących członkami ksc.

Zwróciliśmy tam uwagę na fakt, iż zarówno kwotowy, jak i procentowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach Policji z ostatnich lat był najniższy w porównaniu z innymi typami urzędów. Analogiczna sytuacja dotyczyła relacji wynagrodzeń pracowniczych w urzędach resortu spraw wewnętrznych. Spowodowało to, że średnie wynagrodzenie pracowników służby cywilnej w jednostkach Policji jest relatywnie - pomimo jego wzrostu - jeszcze niższe w porównaniu z innymi urzędami administracji rządowej niż w latach ubiegłych. Dowód: nawet po wzroście wynagrodzeń w roku 2017 pracownicy służby cywilnej w komendach powiatowych Policji nadal pozostają najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów, a różnica kwotowa do drugiej w kolejności od końca pozycji zajmowanej przez Oddziały Straży Granicznej wynosi ok. 270 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego, osiąganego w urzędach nienależących do resortu spraw wewnętrznych komendom powiatowym Policji brakować będzie ponad 300 zł.

Nadal więc pozostajemy najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów w Polsce. Wniosek: niestety, jesteśmy pariasami służby cywilnej, dla której pojęcia: „Sprawiedliwość - Solidarność - Antydyskryminacja w wynagradzaniu” są raczej obce.

Wyraziliśmy również dużą obawę, że w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017—2020” będziemy pomijani w systemowych podwyżkach wynagrodzeń adresowanych do administracji rządowej w najbliższych latach.

Przy okazji zwróciliśmy również uwagę Pana Ministra Finansów na problem związany z możliwością pełnego wykorzystania środków z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Dogłębna analiza zastosowanego sposobu wyliczania kwot podstawowych - zarówno dla pierwszego, jak i drugiego etapu podwyżki - pozwoliła nam na stwierdzenie, że w części środków zarezerwowanych na dodatki z tytułu wysługi lat pojawiły się oszczędności. Zwróciliśmy się więc o umożliwienie wykorzystywania (do chwili obsadzenia stanowisk) oszczędności powstałych z przebywania pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i zwolnieniach lekarskich na okresowe dodatki zadaniowe i specjalne.

Kończąc pismo ZZPP wniósł o wdrożenie działań zmierzających do osiągnięcia stanu, w którym poziom środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników na rok 2018 uwzględniał będzie przede wszystkim pracowników Policji.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma oraz zamieszczonych w nich tabel. Prosimy o kliknięcie TUTAJ.


marjory dnia kwiecień 28 2017 01:37:28 ·
UPAMIĘTNIENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, przed gmachem KGP odbyły się centralne uroczystości policyjne upamiętniające tragedię przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ceremonii uczestniczyli m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz BŁASZCZAK, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, kierownictwo służb podległych MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz „Rodzina Katyńska”, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji - na czele delegacji ZZ Pracowników Policji stanęła Przewodnicząca KK ZZPP Danuta HUS. W uroczystościach wzięli również udział potomkowie pomordowanych na Wschodzie policjantów.


Minister Mariusz BŁASZCZAK wyraził zadowolenie, że współcześni policjanci kultywują pamięć o swych przodkach, którzy zostali bestialsko zamordowani w kwietniu 1940 roku. - To właściwa droga do budowy etosu policyjnej służby – podkreślił.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK przypomniał pokrótce historię zbrodni katyńskiej. - Oddając hołd wszystkim jej ofiarom – powiedział –"...należy pamiętać o ponad 22 tys. polskich obywateli zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, w tym oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Straży Granicznej, Straży Więziennej, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza oraz kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej..."

Złożenie wieńców i wiązanek zakończyło uroczystości przed obeliskiem poświęconym poległym policjantom. Kontynuowano je w obiekcie KGP przy ul. Orkana 14, gdzie przygotowano trzy nw. okolicznościowe wystawy pod wspólnym tytułem „77 lat Wspólnej Pamięci”:

- Ekspozycja Muzeum Katyńskiego zatytułowana ”Dowody winy – dowody prawdy” ukazała relikwie wydobyte z dołów śmierci w Miednoje i innych miejsc spoczynku policjantów pomordowanych wiosną 1940 roku;

- Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprezentowała wystawę edukacyjną „Miednoje – policyjny Katyń”, składającą się z 23 plansz z fotografiami archiwalnymi polskich oficerów i policjantów;

- „Polskie więziennictwo 1919-1945” to tytuł wystawy przygotowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Ekspozycja ukazuje historię powstania i organizacji służby w okresie międzywojennym oraz okupacji hitlerowskiej, wraz z represjami okupanta wobec więzienników.


Zaproszeni goście, wśród których znalazła się również nasza delegatka - nowowybrana Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji Dorota GIELECIŃSKA, mieli również okazję obejrzenia jeszcze jednej wystawy, zatytułowanej „Policja Państwowa 1919-1939”, przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP wraz z Narodowym Archiwum Cyfrowym, która stała się niejako klamrą historyczną dla wydarzeń związanych z obchodami Zbrodni Katyńskiej 1940 roku.

Uzupełnieniem przedsięwzięć ekspozycyjnych była projekcja filmu poświęconego Policji Państwowej na Wschodnich Kresach RP.


Źródło: www.policja.pl (Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/ mw/ foto: Marek Krupa Gabinet KGP, Andrzej Mitura Policja 997).

marjory dnia kwiecień 26 2017 01:12:28 ·
POSIEDZENIE CENTRALNEJ KOMISJI FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU
W dniu 05 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Centralnej Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU, w którym zgodnie z zapisami Regulaminu udział wzięli członkowie desygnowani przez organizacje związkowe oraz Komendanta Głównego Policji. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Zgodnie z wolą większości zebranych przewodniczącym Komisji został kol. Benedykt NOWAK – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, a wiceprzewodniczącą Komisji została nasza przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji – Danuta HUS.

Komisja na swym posiedzeniu przyjęła założenia porządkujące jej pracę oraz zwróciła uwagę na kontrowersyjne zapisy „Umowy prewencyjnej” z dnia 27 września 2016 roku.

Z pismem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia wystosowanym przez kol. Benedykta NOWAKA - nowowybranego przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w Warszawie adresowanym do Wojewódzkich i Szkolnych Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU można zapoznać się TUTAJ.


marjory dnia kwiecień 19 2017 00:24:26 ·
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
marjory dnia kwiecień 14 2017 20:55:48 ·
SPRAWIEDLIWOŚĆ - SOLIDARNOŚĆ - ANTYDYSKRYMINACJA W WYNAGRADZANIU PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo do Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO - Szefa Służby Cywilnej (pismo TUTAJ), w którym odniosła się do treści zamieszczonych w "Sprawozdaniu o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku". Analiza tego dokumentu w zestawieniu z danymi z analogicznych sprawozdań z lat ubiegłych pozwoliła naszej organizacji związkowej na wysnucie bardzo interesujących i niepokojących wniosków.

W roku ubiegłym wzrosty wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej odbywały się poprzez dokonanie zwiększenia limitów środków na wynagrodzenia u poszczególnych dysponentów budżetowych. Pomimo, że w 2016 roku średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kwota bazowa pozostały na niezmienionym poziomie Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu na wynagrodzenia m.in. członków korpusu służby cywilnej dodatkowej puli środków, co znalazło ostatecznie odzwierciedlenie w limitach ujętych w ustawie budżetowej. Przełożyło się to także na wzrost limitu środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach Policji względem 2015 roku.

Dane na ten temat zostały zebrane w tabeli zamieszczonej w piśmie, która bezwzględnie pokazuje, że zarówno kwotowy, jak i procentowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach Policji był najniższy w porównaniu z innymi typami urzędów. Analogiczna sytuacja dotyczy relacji wynagrodzeń pracowniczych w urzędach resortu spraw wewnętrznych.

Wzrost limitu środków na wynagrodzenia u poszczególnych dysponentów budżetowych ma miejsce także w 2017 roku - również przy niezmienionej kwocie bazowej oraz wskaźniku wzrostu wynagrodzeń. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w przypadku całego korpusu wynieść ma 2,2%. W przypadku członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach Policji limit środków na wynagrodzenia określony w ustawie budżetowej na 2017 roku związany jest z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020”. Wynika stąd, że zrealizowana obecnie podwyżka wynagrodzeń pracowników Policji może być tylko minimalnie wyższa niż w innych urzędach. Matematyka jako królowa nauk jest nieubłagana i obnaża krytyczną sytuację finansową pracowników Policji nie dając nawet cienia nadziei na budowanie konkurencyjności wynagrodzeń: po wzroście wynagrodzeń w roku 2017 pracownicy służby cywilnej w komendach powiatowych Policji nadal pozostają najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów, a różnica kwotowa do drugiej w kolejności od końca pozycji zajmowanej przez Oddziały Straży Granicznej wynosi ok. 270 zł. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego, osiąganego w urzędach nienależących do resortu spraw wewnętrznych komendom powiatowym Policji brakować będzie ponad 300 zł.

Pomimo wzrostu wynagrodzeń nadal pozostajemy najniżej wynagradzanymi pracownikami urzędów w Polsce. Jesteśmy więc pariasami służby cywilnej, dla której pojęcia: „Sprawiedliwość - Solidarność - Antydyskryminacja w wynagradzaniu” są raczej obce.

Z dużą niecierpliwością i zaciekawieniem oczekujemy więc na realizację jednego z głównych priorytetów Szefa Służby Cywilnej na 2017 rok jakim jest poprawa konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej. Wyrażamy jednak dużą obawę, że w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017—2020” będziemy pomijani w systemowych podwyżkach wynagrodzeń w kolejnych latach, na co nie wyrażamy zgody.

Efektem powyższej analizy jest wniosek Związku Zawodowego Pracowników Policji skierowany do Ministra Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO o podjęcie wspólnych intensywnych działań zmierzających do tego, by poziom środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników na rok 2018 uwzględniał przede wszystkim pracowników naszego resortu. Podkreśliliśmy, że niezbędne tu jest systemowe podejście do modernizacji administracji rządowej z uwzględnieniem szczególnej sytuacji płacowej pracowników Policji.


marjory dnia kwiecień 12 2017 00:13:40 ·
SPRAWOZDANIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA ROK 2016

Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBANSKI przekazał (31 marca br.) na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty SZYDŁO "Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku”.

W sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej przedstawił nie tylko najnowsze dane i trendy, ale także scharakteryzował sytuację korpusu służby cywilnej oraz plany na kolejny rok.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć 2016 roku minister DOWIAT-URBAŃSKI uznał m.in. poprawę sytuacji płacowej najmniej zarabiających członków korpusu służby cywilnej. Pozytywną informacją są także dane o wzroście zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Szef Służby Cywilnej zwraca jednak uwagę m.in. na niepokojący trend związany ze spadkiem zatrudnienia osób młodych (do 30 roku życia).

Głownymi priorytetami Szefa Służby Cywilnej na 2017 rok są:


- poprawa konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej,
- modernizacja zarządzania służbą cywilną.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy może je przyjąć lub odrzucić. Sprawozdanie jest opiniowane przez Radę Służby Publicznej - działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy.

Polecamy rzetelne zapoznanie się z dokumentem oraz załącznikami zamieszczonymi poniżej:

- Sprawozdanie SSC za rok 2016 - format pdf TUTAJ,

- Zał. nr 1 - zatrudnienie i wynagrodzenia - TUTAJ,

- Zał. nr 2 - środki na finansowanie służby cywilej - TUTAJ,

- Zał. nr 3 - poprawa sytuacji płacowej najmniej zarabiających członków korpusu -TUTAJ,

- Zał. nr 4 - pierwsza ocena - TUTAJ,

- Zał. nr 5 - analiza danych statystycznych dot. urzędników mianowanych - TUTAJ,

- Zał. nr 6 - oceny okresowe - TUTAJ,

- Zał. nr 7 - stopnie służbowe - TUTAJ,

- Zał. nr 8 - godziny nadliczbowe - TUTAJ,

- Zał. nr 9 - postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne - TUTAJ,

- Zał. nr 10 - inne istotne zadania - TUTAJ.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia kwiecień 09 2017 00:31:55 ·
DNI WOLNE OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Beata KEMPA, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - można z nim zapoznać się TUTAJ.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej oraz terenowej. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia kwiecień 01 2017 12:32:09 ·
Strona 1 z 36 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?