Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,230
Najnowszy Użytkownik: ~DannyLuh
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

„PROGRAM MODERNIZACJI POLICJI (…)” – ZAUWAZONE PRZEZ ZZPP ZAGADNIENIA I PROBLEMY

W dniu 14 września 2017 roku Joanna STEC-TRZPIL - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP wystosowała pismo do Pana nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA – Komendanta Głównego Policji w sprawie zgłoszenia dwóch zagadnień związanych z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”. Pismo do zapoznania TUTAJ.

Zgodnie z prośbami pracowników komórek wydatków osobowych KWP zasygnalizowaliśmy Panu Komendantowi potrzebę stworzenia systemu sprawozdawczego dot. wydatkowania środków z Programu modernizacji, których monitorowanie na chwilę obecną powoduje konieczność tworzenia szeregu comiesięcznych zestawień przygotowywanych "ręcznie" przez pracowników komórek finansowych np. w tworzonych na potrzeby modernizacji tabelach Excel.  Jest to bardzo uciążliwe dla tych osób, dla których od dziewięciu miesięcy jednym z głównych zadań stało się stałe monitorowanie wydatków osobowych dokonywanych w ramach środków z Programu modernizacji.

Wobec powyższego ZZPP zwrócił się do Pana Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie zlecenia podjęcia prac w kierunku zinformatyzowania tego obszaru pracy na przykład poprzez:

- wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do systemu SWOP, który dzięki temu będzie wyliczał i zapamiętywał należną kwotę z tytułu Programu modernizacji,
lub
- przygotowanie odpowiedniej dodatkowej aplikacji komputerowej automatyzującej prace w komórkach finansowych.

Wydaje się to działaniem ze wszech miar racjonalnym szczególnie z uwagi na wieloletni charakter Programu modernizacji, potrzebę prowadzenia prac analityczno-sprawozdawczych, jak i duże obciążenie pracą służb finansowych.


Jednocześnie zasygnalizowaliśmy Panu Komendantowi, że dane sprawozdawcze z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek" za sześć miesięcy bieżącego roku pozwalają wysnuć wniosek, że znaczna część środków z Programu modernizacji może nie trafić w tym roku do pracowników Policji, a w przyszłym roku może zostać spożytkowana na inne cele niezwiązane z wynagrodzeniami pracowniczymi.

W naszej ocenie uwzględniając oszczędności wynikające z wakatów oraz nieobecności pracowników (2,2 mln zł ksc i 2,8 mln zł nksc) nierozdysponowane pozostaje nadal ponad 6 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę zwróciliśmy się z prośbą do Pana Komendanta o podjęcie działań zmierzających do wydatkowania wszystkich przyznanych dla pracowników Policji środków z Programu modernizacji zarówno tych wakatowych, jak również związanych z nieobecnością pracowników (urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie itp.) oraz tych w ogóle nierozdysponowanych na zgodne z oczekiwaniami środowiska zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.marjory dnia wrzesień 16 2017 00:05:03 ·
ETYKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - POWSTANIE PROGRAM SZKOLENIOWY
Jeszcze w tym roku dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów służby cywilnej otrzymają bezpłatny, kompleksowy program szkoleniowy z zakresu etyki i uczciwości. Program na zlecenie Szefa Służby Cywilnej przygotuje zespół ekspertów z firmy TZ Consultans.

Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Urszula Dubejko podpisała dziś umowę na opracowanie programu z prezesem firmy TZ Consultans Tadeuszem Zawistowskim. Eksperci mają 8 tygodni na przygotowanie programu szkoleniowego, który zostanie przekazany do wszystkich urzędów zatrudniających członków korpusu służby cywilnej w Polsce. Budowa kultury uczciwości jest jednym z celów Szefa Służby Cywilnej. Opracowanie i udostępnienie tego programu ma umożliwić zwiększenie liczby i podniesienie jakości szkoleń etycznych w urzędach.

Zgodnie z założeniami, program ma się koncentrować na części praktycznej – wskazywać, jak właściwie rozumieć i stosować zasady etyki w urzędzie i poza nim. Zostaną w nim omówione aktualne dylematy etyczne, które spotykają członków korpusu służby cywilnej. Trenerzy w poszczególnych urzędach dodatkowo otrzymają pakiet praktycznych wskazówek, które ułatwią dostosowanie szkolenia do specyfiki urzędu. Program będzie zawierał informacje o m.in.:

- sposobach zbierania przypadków do analizy,
- zasadach przeprowadzania gier symulacyjnych,
- metodach prowadzania ewaluacji i wyciągania z niej wniosków dla kierownika jednostki.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl
marjory dnia wrzesień 14 2017 00:50:08 ·
NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWYCH EMERYTUR
Od 1 października 2017 roku nastąpi obniżenie wieku emerytalnego poprzez przywrócenie obowiązujących przed 2013 rokiem progów wiekowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

Zmiana w zakresie wieku emerytalnego zakłada jego obniżenie. W związku z tym, od 1 października 2017 roku, kobiety będą musiały pracować do sześćdziesiątego roku życia, natomiast mężczyźni do sześćdziesiątego piątego roku życia. Wraz z osiągnięciem powyższego wieku, będziemy uprawnieni do ubiegania się o emeryturę. Kolejną modyfikacją jest gwarantowana emerytura minimalna, którą otrzyma każda kobieta, która uzyskała dwudziestoletni staż pracy oraz każdy mężczyzna, który uzyskał dwudziestopięcioletni staż pracy. Od 1 marca 2017 roku emerytura minimalna została zwiększona do tysiąca zł.

Zmiana wieku emerytalnego powoduje zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej. Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej, czyli ochronie przed wypowiedzeniem, kiedy brakuje mu czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Taka ochrona dalej będzie zagwarantowana, a także dopasowana do obniżonego wieku emerytalnego. W związku z wchodzącym w życie 1 października 2017 roku przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, czteroletnia ochrona przed wypowiedzeniem rozpoczyna się w przypadku kobiet po ukończeniu pięćdziesięciu sześciu lat, natomiast u mężczyzn po ukończeniu sześćdziesięciu jeden lat.

Z perspektywy pracownika zbliżającego się do wieku emerytalnego warto zauważyć, że im dłużej dana osoba będzie pracować ponad ustawowy minimalny wiek emerytalny, tym większą uzyska emeryturę. Nie ma bowiem obowiązku przechodzenia na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.


Źródło: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie (za: www.kadry.abc.com.pl)

marjory dnia wrzesień 08 2017 00:48:42 ·
XV JASNOGÓRSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
marjory dnia wrzesień 08 2017 00:43:52 ·
PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 r. - dokument do zapoznania TUTAJ. Na wyższe pensje mogą liczyć nauczyciele, pielęgniarki, położne, ratownicy i dyspozytorzy medyczni. Wzrosną też wynagrodzenia w służbach mundurowych: Policji, Straży Pożarnej i innych służb podległych MSWiA. W uzasadnieniu do projektu nie ma jednak mowy o podwyżkach dla służby cywilnej. Już w czerwcu przy przyjmowaniu przez rząd założeń makroekonomicznych do budżetu było wiadomo, że po raz kolejny nie zwiększy się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Cytując fragment uzasadnienia do projektu ustawy:

"...Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 32.606.615 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2017 (bez rezerw celowych – 31.631.166 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 975.449 tys. zł, co stanowi ok. 3,1%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2018 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2018 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2017, wynikają m. in. z następujących tytułów:

1) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy;

2) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2017, w tym w związku z przyznaniem dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń w 2017 r. w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;

3) zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP żołnierzy zawodowych wraz z funduszem uposażeń m. in. ze względu na konieczność wzmocnienia jednostek wojskowych tzw. „ściany wschodniej”;

4) zwiększenia zatrudnienia pracowników wraz z funduszem wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia nowych zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP, m.in. kontynuacją tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, zabezpieczeniem obsługi wojsk sojuszniczych (w szczególności przemieszczania wojsk na terytorium RP,
obsługi logistycznej oraz ochrony obiektów), wzmocnieniem jednostek na wschodniej flance NATO, w tym redyslokacją pododdziałów oraz zabezpieczeniem zadań szkolenia służby przygotowawczej i ćwiczeń wojskowych;

5) wzmocnienia kadrowego Straży Granicznej w związku z realizacją nowych zadań;

6) wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, realizujących zadania w kluczowych obszarach niezbędnych do efektywnego działania i realizacji zadań postawionych przed Siłami Zbrojnymi RP;

7) przyznania dodatkowych środków od 1 maja 2018 r. dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zróżnicowane zwiększenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy najmniej zarabiających ww. służb w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania;

8) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich..."

Niestety nie ma w projekcie ani jednego słowa, które dałoby cień nadziei na wzrost wynagrodzeń w 2018 roku dla pracowników Policji - najniżej wynagradzanych pracowników w całej polskiej administracji.

Polecamy zapoznanie się z całym tekstem uzasadnienia do projektu ustawy - TUTAJ.


marjory dnia sierpień 31 2017 01:06:59 ·
NARODOWA PIELGRZYMKA POLICJI
marjory dnia sierpień 24 2017 23:57:17 ·
KULTURA I ROZRYWKA - OFERTA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW ZZPP

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Impresariat Adria w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Dla członków Związku Zawodowego Pracowników Policji i osób towarzyszących oferujemy bilety z rabatami. Uprzejmie proszę o przekazanie informacji osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje przesyłamy poniżej.

Centrum Spotkania Kultur:

MIĘDZY ŁÓŻKAMI – komedia w reż. Artura Barcisia; obsada: K. Skrzynecka, M. Niklińska/K. Ankudowicz, A. Barciś, R. Majewski, R. Pazura
30.09.2017, godz. 16:30 i 20:00 | bilety: 125, 95 i 75 zł; dla ZZPP: 115, 85 i 65 zł

LUDZIE INTELIGENTNI – komedia w reż. O. Lubaszenko; obsada: M. Boczarska, I. Kuna, R. Królikowski, B. Topa i inni
30.10.2017, godz. 18:00 i 20:30 | bilety: 135, 100, 85 i 65 zł; dla ZZPP: 120, 90, 75 i 55 zł

KLATKA DLA PTAKÓW – komedia w reż. A. Strzeleckiego, obsada: T. Sapryk, J. Kurowska, W. Dębicki, O. Kalicka, W. Raszewski, J. Gajewski, M. Kaliszuk, M. Rudzka
30.11.2017, godz. 17:30 i 20:30 | bilety: 125, 95 i 75 zł; dla ZZPP: 115, 85 i 65 zł

GRZEGORZ TURNAU – koncert urodziNOWY
13.01.2018, godz. 20:00 | bilety: 125, 95 i 70 zł; dla ZZPP: 115, 85 i 60 zł

Rezerwacja biletów: Marta Fortowska, tel. 531 921 128 lub marta@adria-art.pl


marjory dnia sierpień 15 2017 15:58:31 ·
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY "POLICJA 2015"

W dniu 08 sierpnia br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała do pracowników Policji komunikat (do przeczytania TUTAJ), w którym przypomniała, że zgodnie z obowiązującym Programem ubezpieczeniowym dla funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin "Policja 2015" istnieje możliwość korzystania z pomocy Funduszu Prewencyjnego. Jest to m.in. możliwość częściowej refundacji poniesionych kosztów na leczenie lub zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania przez chorego ubezpieczonego funkcjonariusza, pracownika Policji lub członka rodziny i to przy zastrzeżeniu, że z funduszu mogą korzystać:

"policjanci i pracowników Policji objęci ubezpieczeniem w ramach umów określonych w Programie POLICJA 2015 przez okres, co najmniej 6 miesięcy oraz ubezpieczeni członkowie ich rodzin."

Nowy Zarząd PZU literalnie czyta przytoczony zapis i wymaga, by osoby ubiegające się o bezzwrotną pomoc z Funduszu Prewencyjnego były ubezpieczone i dotyczy to nie tylko funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich małżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, w wieku do 69 lat, którzy mogą przystąpić do jednego z 15-tu Wariantów Podstawowych ubezpieczenia na życie z Opieką Medyczną Standard (szczegóły dla przypomnienia TUTAJ), ale również dotyczy to niepełnoletnich dzieci. W tym celu należy ubezpieczyć nieletnie potomstwo w ramach "Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków niepelnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników Policji". Ubezpieczenie to opiewa na łączną kwotę 30 000,- zł. Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 300,- zł. Dodatkowo należy się w przypadku tego ubezpieczenia zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych do kwoty 4 500,- zł. Składka miesięczna za powyższe warunki wynosi 5,- zł.

Objęcie wskazanym ubezpieczeniem niepełnoletnich dzieci daje gwarancję możliwości korzystania z bezzwrotnych pomocy finansowych finansowanych w ramach Funduszu Prewencyjnego. Ponadto może zastąpić ubezpieczenia wykupywane w szkołach i przedszkolach.


marjory dnia sierpień 10 2017 00:21:02 ·
UPAŁY A CZAS PRACY

"...Zauważamy, że organizm ludzki nie jest w stanie dostosować się bez uszczerbku dla zdrowia, do wykonywania pracy między innymi w wysokiej temperaturze. Podkreślamy, że nie ma przeszkód prawnych, aby czas pracy ulegał skróceniu, przewidują to przepisy Kodeksu pracy..." - powiedział Zastępca Głównego Inspektora Pracy dr Marian LIWO.

Jak wyjaśnił, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może skrócić obowiązujący wymiar czasu pracy poniżej 8h dziennie i 40h w tygodniu. "Może to robić w dwóch formach: poprzez ustanowienie dodatkowych przerw w pracy, bądź też skrócenie czasu pracy. Pracownik w sytuacji świadczenia pracy skróconej zachowuje wynagrodzenie" - podkreślił.

LIWO przypomniał, że podczas upałów każdy pracodawca ma również obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom napojów, gdy temperatura powietrza na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Napoje te powinny być dostarczane stale i w ilościach zaspokajających potrzeby pracowników.

Obowiązek zapewnienia pracownikom napojów podczas upałów wynika z Kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Przepisy te stanowią, że napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Z przepisów wynika też, że pracodawca ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna.


"Osobom wykonującym prace "brudzące" na otwartej przestrzeni, w wysokiej temperaturze, pozbawionym dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika" - przypomniał Liwo.

GIP prowadzi w okresie wakacyjnym kontrole pracodawców pod kątem dostarczania m.in. napojów. W ubiegłym roku na przełomie czerwca i września GIP przeprowadził ok. 300 kontroli, wydał ponad 200 decyzji odnośnie nieprawidłowości, skierował ponad 100 pism do pracodawców.

"Za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy, pracodawcy grozi kara w postaci mandatu ze strony inspektora pracy w wysokości minimum 1 tys. zł do 2 tys. zł, a w przypadku recydywy do 5 tys. " - powiedział LIWO.

Apelujemy do Przewodniczących organizacji terenowych, wojewódzkich, szkolnych i Komendy Głównej Policji o monitorowanie problemu zapewnienia napojów pracownikom oraz w związku z prognozami dotyczącymi utrzymywania się w najbliższym czasie wysokich temperatur zgłaszanie pisemnych wniosków do kierownictwa służbowego o skracanie czasu pracy pracowników Policji, szczególnie w jednostkach gdzie nie ma pomieszczeń klimatyzowanych.


Źródło: kadry.infor.pl

marjory dnia sierpień 02 2017 01:58:29 ·
ETYKA W URZĘDZIE - NOWA ZAKŁADKA W SERWISIE SŁUŻBY CYWILNEJ
W Serwisie Służby Cywilnej udostępniona została nowa zakładka na temat etyki w urzędach administracji publicznej. Będą w niej publikowane informacje na temat obowiązujących zasad, promocja urzędniczych dobrych praktyk oraz będą umieszczane odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Wszystko wokół tematu etyki i urzędniczej kultury uczciwości.

Już teraz na stronie można znaleźć m.in.:

informację na temat możliwości dodatkowego zarobkowania i zatrudnienia przez członka korpusu służby cywilnej,
opis dobrej praktyki, jak powołać doradcę etycznego w urzędzie,
zbiór rekomendacji, raportów i analiz z Polski i ze świata w zakresie wdrażania zasad etyki.

Zakładka będzie na bieżąco rozbudowywana. Zakres publikowanych treści będzie uwzględniał wątpliwości i problemy zgłaszane przez samych urzędników, m.in. podczas spotkań zespołu doradców etycznych. Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się 5 lipca w KPRM. Sygnały o potrzebie publikacji tego rodzaju materiałów otrzymujemy także podczas szkoleń etycznych prowadzonych przez pracowników DSC.

Zapraszamy do lektury i ewentualnego zgłaszania problemów.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia sierpień 02 2017 01:57:36 ·
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI
marjory dnia lipiec 24 2017 01:57:50 ·
Strona 1 z 38 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?