Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 332
Najnowszy Użytkownik: ~clibin001
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PRACE NAD USTAWĄ MODERNIZACYJNĄ NA LATA 2017-2020 CIĄG DALSZY

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne już posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020. TUTAJ publikujemy stanowisko przedstawicieli związków zawodowych powołanych do reprezentowania strony społecznej w grupie roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA.

Naszym celem jest co najmniej podwojenie środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy. Niestety musi się to odbyć kosztem zmniejszenia środków zaplanowanych na inwestycje i remonty. Nie widzimy jednak innego rozwiązania, gdyż projektowana ustawa modernizacyjna jest jedyną szansą na wzrost naszych płac i to w perspektywie czteroletniej.

Postulujemy również systematyczne zwiększenie liczby funkcjonariuszy i pracowników oraz uzupełnienie istniejących wakatów. Liczymy, że stanowisko w przedmiotowej sprawie przygotowane przez przedstawicieli związków zawodowych zostanie potraktowane przez stronę ministerialną z należytą uwagą, a postulaty w nim zawarte zostaną uwzględnione i znajdą swoje miejsce w ostatecznym kształcie ustawy.

W pracach grupy udział wzięli przedstawiciele naszego związku:
- Danuta HUS - przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Ryszard WOŁOSZCZAK - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
- Józef ĆWIKLIŃSKI - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP.


marjory dnia czerwiec 19 2016 23:59:50 ·
WZROST MINIMALNEJ KRAJOWEJ NA ROK 2017
Rząd przyjął we wtorek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"...Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł..." – powiedziała szefowa rządu Beata SZYDŁO.

Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920,- zł. Rada Ministrów uznała, że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850,- zł.

Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia, jak podkreśliła Pani B. SZYDŁO, jest decyzją całego rządu. Decyzją, która - jak powiedziała - jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za polskich obywateli i społeczną sprawiedliwość.
"...W Polsce jest sytuacja, w której rozwarstwienie następuje bardzo szybko, są grupy bardzo dobrze zarabiające, rośnie średnie wynagrodzenie, (...) ale jest ogromna ilość tych pracowników, którzy mają bardzo niskie wynagrodzenia, którzy za otrzymywane wynagrodzenia nie są w stanie utrzymać rodziny..." - powiedziała Pani Premier.

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Jakie będą to konkretne kwoty, będzie wiadomo dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaźniki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.


Ponadto w dniu 14 czerwca br. rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 r. - poinformowała Pani Premier. Szef MF Paweł SZAŁAMACHA podał, że według założeń wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,9 proc., a inflacja - 1,3 proc.; na koniec 2017 bezrobocie rejestrowane ma osiągnąć poziom 8,1 proc.


Źródło: biznes.onet.pl
marjory dnia czerwiec 16 2016 01:25:28 ·
POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY MSWiA
W dniu 10 czerwca 2016 r w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA d/s. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017 - 2020.

Naszą organizację związkową reprezentowali: Danuta HUS - Przewodnicząca KK, Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący, Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący.Po burzliwej dyskusji wypracowano treść komunikatu skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w którym zawarte zostały następujące postulaty:

- Dwukrotne zwiększenie kwoty przeznaczonej na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników resortu spraw wewnętrznych.

- Wystosować pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przesunięcie części środków finansowych przeznaczonych na zakupy i inwestycje na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników resortu.

- Zatwierdzony protokół przesłać na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.marjory dnia czerwiec 15 2016 13:19:09 ·
PŁACE I EMERYTURY POWINNY SZYBCIEJ ROSNĄĆ
Trzy centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, do którego należy Związek Zawodowy Pracowników Policji, OPZZ oraz NSZZ „Solidarność" przyjęły wspólne stanowisko w sprawie propozycji wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W naszej ocenie:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,7%;
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,9%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 6,5%;
- wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.

Warto po raz kolejny przypomnieć, że rząd zamroził wynagrodzenia w sferze budżetowej już w 2010 roku, a przeznaczenie 2 mld zł na ich wzrost w bieżącym roku nie poprawiło sytuacji pracowników budżetówki. Stąd wniosek, że wzrost płac o 10,9% pozwoliłby w części zrekompensować straty spowodowane tym zamrożeniem.

Wzrosnąć powinno także minimalne wynagrodzenie za pracę. Rosnąca dynamika PKB, prognozowana poprawa sytuacji na rynku pracy oraz dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw w pełni uzasadniają wzrost płacy minimalnej o 120 zł brutto, czyli o 6,5%. Niepokoją jednak prognozy zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019. Jeśli rząd zdecyduje się podnieść płacę minimalną tylko o wartość ustawowego minimum, to wzrośnie ona o 0,6% tj. o około 12 zł brutto. Oznaczać to będzie pogorszenie relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej. Według rządowych prognoz relacja ta w 2016 roku wyniesie 45,4%, aby w kolejnym roku zmniejszyć się o 1,6 punktu procentowego. Dlatego konieczne są: wzrost płacy minimalnej o wartość proponowaną przez związki zawodowe oraz poprawa relacji płacy minimalnej w stosunku do płacy przeciętnej. Związkowa propozycja zapewnia utrzymanie prognozowanej relacji z roku 2016 oraz - co najważniejsze - jej wzrost o 1 punkt procentowy. Tak obliczona płaca minimalna ukształtowałby się na poziomie 1970,25 zł brutto (1439 zł netto), czyli wzrosłaby w porównaniu z rokiem 2016 o 83 zł netto.

Źródło: www.opzz.org.pl
marjory dnia czerwiec 09 2016 00:55:36 ·
ZWIĄZKI ZAWODOWE OPTUJĄ ZA WYDŁUŻENIEM URLOPU DO 32 DNI
Związek Zawodowy Pracowników Policji wspiera działania OPZZ zmierzające do wydłużenia urlopu z 26 do 32 dni. Zmiana ta ma być korzystna nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców. W jej efekcie ma bowiem wzrosnąć wydajność pracy.

Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Według danych OECD: Niemcy pracują rocznie 1371 godzin, Francuzi 1473, Austriacy 1629, Hiszpanie 1689, Japończycy 1729, Czesi 1776, Amerykanie 1789. Polscy pracownicy pracują zaś aż 1923 godzin rocznie, czyli prawie najwięcej ze wszystkich badanych krajów. OPZZ zwraca uwagę, że pracujemy ciężko, długo i za małe pieniądze i w tej sytuacji zasadne jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni w roku.

Wydłużenie urlopu byłoby korzystne tak dla pracowników, jak też dla pracodawców. Pracownicy mieliby więcej czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej zestresowani i bardziej wydajni. Dzięki temu też przedsiębiorstwa lepiej by funkcjonowały i przynosiły większe zyski. W krajach, w których obywatele mają krótszy roczny czas pracy, jest niższa stopa bezrobocia i wyższa wydajność.


Źródło: www.opzz.org.pl
marjory dnia czerwiec 09 2016 00:55:11 ·
WALCZYMY O WIĘKSZE PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Związek Zawodowy Pracowników Policji zainicjował spotkanie Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w celu opracowania wspólnego stanowiska - opinii w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". Zdaniem naszej organizacji związkowej treść przedstawionego projektu jest nieakceptowalna w części szumnie określonej "zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji".

W projektowanym założeniu Program wprowadza podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 roku oraz od 01 stycznia 2019 roku wynoszące średnio 250,- zł na etat pracowniczy w 2017 roku oraz średnio 300,- zł na etat w 2019 roku. Takie kwoty nie pozwalają na wdrożenie rozwiązań służących budowaniu systemu motywacyjnego spójnego dla całej formacji, jak również nie rozwiązują problemu wielokrotnie zgłaszanego w MSWiA zarówno przez stronę służbową i związkową, a dotyczącą faktu, że na chwilę obecną wynagrodzenie pracowników Policji jest najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych i to średnio o 218,98 zł. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń w jednakowych wysokościach dla wszystkich pracowników formacji przyczynia się do utrzymania dotychczasowych dysproporcji płacowych i dezawuuje 25 tysięczną grupę zawodową jaką są pracownicy Policji.

Płaca jaką otrzymujemy nigdy nie była adekwatna do odpowiedzialności jaka spoczywa na pracownikach Policji. Wprowadzenie tzw. ustawy modernizacyjnej to jedyna możliwość wdrożenia 4-letniego programu naprawczego tej sytuacji, która skutkuje boleśnie zauważalnym w naszym środowisku odchodzeniem wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego.

Przedstawiona propozycja: 597,- zł brutto na etat może być - naszym zdaniem - jedynie kwotą wyjściową do włączenia do wynagrodzeń od dnia 01 stycznia 2017 roku. Może również stanowić zalążek do budowy efektywnej polityki kadrowo-finansowej, której bez środków z ustawy modernizacyjnej - Policja nie jest w stanie stworzyć. Dlatego zaproponowaliśmy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi BŁASZCZAKOWI, by zaproponowana kwota była rozumiana jako coroczne zasilenie budżetu Policji przez okres objęty trwaniem ustawy to jest przez kolejne 4 lata, rozpoczynając od 2017 roku.

Na podkreślenie zasługuje również nasze negatywne stanowisko w kwestii braku zapisów dotyczących utworzenia nowych etatów funkcjonariuszy i pracowników Policji. Uzasadnienie takiej decyzji faktem utrzymywania wakatów w Policji uważamy za niedopuszczalne. Nie jest tajemnicą, że utrzymywanie wakatów jest obligiem umożliwiającym zamykanie budżetu danego roku oraz niedopuszczeniem do przekroczenia dyscypliny budżetowej. Zupełnie nie rozumiemy więc decyzji o wykreśleniu z projektu ustawy zapisów w tym przedmiocie, które są w 100% sprzeczne z deklaracjami Ministra Mariusza BŁASZCZAKA wielokrotnie głoszonymi publicznie a odnoszącymi się do zwiększenia ilości etatów w Policji.

Zapraszamy TUTAJ do zapoznania się ze stanowiskiem MPOZ w pokrótce przedstawionej powyżej sprawie, która jest tak istotna dla pracowników Policji w każdym zakątku kraju.


marjory dnia czerwiec 06 2016 23:31:28 ·
PORADY PRAWNE DLA NASZYCH ZWIĄZKOWCÓW

Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja związkowa reprezentująca interesy pracowników Policji podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo reprezentowane przez Panią Małgorzatę KAROLCZYK-PUNDYK w zakresie:

- udzielania telefonicznych porad prawnych w dniach od poniedziałku do piątku,
- sporządzania pism procesowych, urzędowych (umowy, odwołania, sprzeciwy, pozwy, wezwania itp.),
- dokumentów oraz opinii prawnych
(za wyjątkiem pism objętych przymusem adwokackim i radcowskim) dla wszystkich członków naszej organizacji związkowej.

Porada polega na odpowiedzi na pytanie zadane przez cżłonka ZZPP w oparciu o udzielone przez niego informacje w sprawie oraz załączone dokumenty. Członek naszej organizacji związkowej podaje imię i nazwisko, nazwę organizacji, zakładu pracy i numer karty identyfikacyjnej, które są dystrybuowane przez Zarządy Wojewódzkie, Stołeczny i Szkolny ZZPP.

Sporządzenie pisma następuje w ciągu 2 dni roboczych (wszystkie dni oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty wpłynięcia do kancelarii wniosku o jego sporządzenie. Wniosek powinien być złożony za pośrednictwem e-maila z podaniem danych do sporządzenia pisma, z załączeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz ze wskazaniem daty odebrania pisma (decyzji, wyroku, postanowienia itp.), od którego liczony jest termin (termin procesowy) złożenia pisma będącego przedmiotem zlecenia. Pismo i porada sporządzane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez członka ZZPP.

Jeśli zlecenie sporządzenia pisma zostanie złożone na 2 dni przed upływem terminu procesowego, kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie pisma w terminie umożliwiającym dotrzymanie wyznaczonego terminu procesowego.

Wykonanie usługi polega na sporządzeniu pisma i wysłaniu do klienta pisma w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mailowy. Kancelaria w ramach usługi nie reprezentuje członka związku w postępowaniach ani nie wysyła pism w imieniu klienta.

Związek Zawodowy Pracowników Policji comiesięcznie pokrywa koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich członków związku do korzystania z przywileju bycia naszym związkowcem i wysyłanie zapytań o pomoc prawną do Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo.

marjory dnia maj 19 2016 01:20:48 ·
27 MAJA 2016 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY
W dniu 14 maja 2016 roku Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Beata KEMPA podpisała zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników urzędów administracji rządowej dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy.

W zamian za ten dzień wolny: 4 czerwca 2016 roku został wyznaczony na dzień pracy.


Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
W związku z powyższym zachodzi konieczność niezwłocznego zapoznania pracowników urzędów administracji rządowej oraz interesantów o treści wzmiankowanego na wstępie zarządzenia.


marjory dnia maj 16 2016 23:49:25 ·
POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DS. KONTAKTÓW ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Decyzją Nr 162 z dnia 11 maja 2016 roku Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK ustanowił Pełnomocnika Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi, a funkcję tę powierzył insp. dr Tomaszowi SZANKINOWI - Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach ze związkami zawodowymi działającymi w Policji;
2) przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli związków zawodowych oraz wyjaśnianie spornych spraw, a także prowadzenie negocjacji w tym zakresie;
3) koordynowanie współdziałania przedstawicieli komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z przedstawicielami związków zawodowych.

Związek Zawodowy Pracowników Policji bardzo wysoko ocenia dotychczasową współpracę z insp. dr Tomaszem SZANKINEM. W związku z powyższym bardzo serdecznie dziękujemy Panu Komendantowi za tę decyzję i wyrażamy głębokie przekonanie, że dzięki wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom insp. dr Tomasza SZANKINA będziemy wspólnie budować rzetelny i merytoryczny dialog, a trud naszej wspólnej pracy przyniesie niewymierną korzyść dla pracowników Policji w całym kraju.


marjory dnia maj 13 2016 02:17:55 ·
POSIEDZENIE FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
"...Naszym celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, dzięki którym obywatele będą czuli się bezpiecznie, a służby będą mogły pracować w godnych warunkach..." – powiedział minister Mariusz BŁASZCZAK otwierając pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Inauguracyjne spotkanie, w którym uczestniczyły również Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Joanna STEC-TRZPIL zorganizowane zostało w piątek 6 maja w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji w Warszawie.

Mariusz BŁASZCZAK - szef MSWiA zapowiedział, że przygotowany projekt ustawy modernizacyjnej służb na lata 2017-2020 to narzędzie, które pozwoli wyposażyć służby w nowoczesny sprzęt oraz zapewni odpowiednie wynagrodzenie funkcjonariuszom i pracownikom. - "...Myślę, że nikt z Państwa uczestniczących w spotkaniu nie ma wątpliwości, co do zasadności tego rozwiązania..." – powiedział Pan Minister, który zapowiedział również, że wspólnie z komendantami będzie przywracał etos służby. Już teraz szef MSWiA wyróżnia funkcjonariuszy, którzy po pracy podejmują interwencje, podczas których ratują życie i zdrowie obywateli.

W trakcie spotkania przyjęto nowy regulamin szczegółowo określający zasady pracy. Dokument przewiduje między innymi, że forum będzie zbierało się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
W dalszej części posiedzenia swoje prace rozpoczęło sześć grup roboczych, którymi kierują wyznaczeni koordynatorzy. Zespoły zajmują się równymi obszarami tematycznymi m.in. ostatecznym kształtem ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 czy statusem zatrudnienia pracowników wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze.

Minister Mariusz BŁASZCZAK zaproponował, żeby kolejne posiedzenie forum odbyło się w drugiej połowie września.
Zadaniem Forum Dialogu Społecznego jest między innymi ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gremium zajmować się będzie również analizą ważnych zagadnień z punktu widzenia osób pracujących w służbach mundurowych. Pracami forum kieruje przewodniczący, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa resortu.


Źródło: mswia.gov.pl
marjory dnia maj 08 2016 01:27:19 ·
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA DOBRYCH PRAKTYK Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK spotkał się w dniu 5 maja br. z przedstawicielami związków zawodowych pracowników Policji oraz członkami zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji Decyzją nr 85 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji, w skład którego z ramienia naszej organizacji związkowej wchodzą Przewodnicząca KK ZZPP Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca KK ZZPP Joanna STEC-TRZPIL.Przedstawiciele związków wyrazili swoje oczekiwania co do nowego spojrzenia na sprawy pracowników. Szczególną uwagę skierowali na wypracowanie modelu codziennej współpracy oraz bieżących kontaktów pomiędzy komendantem, a pracowniczymi związkami zawodowymi.
Podczas spotkania omówione zostały również m.in. sprawy związane z poprawą sytuacji materialnej pracowników, wdrożenie porozumień komendantów każdego szczebla o współpracy ze związkami zawodowymi oraz kwestia podpisania umowy prewencyjnej w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2015.Komendant podkreślił ważną rolę pracowników w codziennej służbie Policji. Zadeklarował, że mamy w Nim sprzymierzeńca w zakresie poprawy sytuacji płacowej pracowników oraz ich statusu zatrudnienia. Zaznaczył również, że pokłada wielkie nadzieje w ustawie modernizacyjnej.


Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej KGP / as / mw/
foto: A.Mitura Policja 997/ www.policja.pl
marjory dnia maj 07 2016 01:23:31 ·
Strona 1 z 30 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

piotrowskajagoda
11/02/2016 20:48
Witam...mam pytanie. Ile wzrośnie moje wynagrodzenie.obecnie moja płaca zasadnicza to 1817 wysłuchanie.+ 11% wyslugi..dodam jeszcze że nie jestem w ksc.

bozena218
09/02/2016 21:01
Ja &*%$# . Zaczynam wątpić w swoje zdolności matematyczne. Miała być podwyżka w wysokości 6% a dla policjantów 4%. Wydaje się, że 6 jest więcej od 4. Racja, kto mówił od jakiej podstawy ten %. ŻENAD

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

# chenlina
04/08/2015 06:12
chenlina20150804 michael kors outlet
michael kors handbags
[url=http://


matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

Więcej postów

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...