Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 285
Najnowszy Użytkownik: ~Pasek Elzbieta
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

O WYNAGRODZENIACH W SŁUŻBIE CYWILNEJ

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Panią Claudią TORRES – BARTYZEL - Szefem Służby Cywilnej. Policję reprezentowały: kol. Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz kol. Małgorzata LEWICKA z NSZZ Pracowników Policji.

Szef Służby Cywilnej otwierając spotkanie powiedziała:

„…Jak Państwo wiedzą, czego dowodzą też Państwa pisma, Pani Premier KOPACZ podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 16 lutego zapowiedziała, że ma nadzieję, iż budżet przyszłoroczny i warunki budżetowe będą na tyle dobre, że będzie można odmrozić wynagrodzenia w służbie cywilnej, co jest pierwszym tego rodzaju głosem rzeczywiście w chwili zamrożenia tych płac. Różnice pomiędzy zarobkami w służbie cywilnej zwłaszcza pomiędzy administracją centralną czyli ministerstwami i urzędami centralnymi a administracją terenową są bardzo duże. Ale dla Szefa Służby Cywilnej przede wszystkim priorytetem jest zwiększenie wynagrodzeń tych osób, które zarabiają w służbie cywilnej najmniej, a zarabiają na tyle mniej, że nie można mówić w ich przypadku o płacy godnej. Progiem, który jest dla mnie niezwykle istotny jest prób przynajmniej 2000,- zł, ponieważ zdarza się, że jeżeli chodzi o płacę zasadniczą w urzędach, członkowie korpusu służby cywilnej otrzymują poniżej płacy zasadniczej minimalnej po to, by wszystkimi dodatkowymi elementami dojść do płacy minimalnej - co jest sytuacją bardzo poważną. Dochodzi do tego, że członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni zwłaszcza w inspekcjach wojewódzkich, w Straży Pożarnej i w Policji korzystają często z pomocy społecznej.
Od chwili kiedy zostałam Szefem Służby Cywilnej prowadzę zarówno prace analityczne, jak i rozmowy z członkami rządu zwłaszcza z Ministerstwem Finansów, które dotyczą właśnie tego odmrożenia płac, a w pierwszym i najważniejszym momencie przede wszystkim podniesienia tych płac w służbie cywilnej. I tyle mogę w dniu dzisiejszym powiedzieć o płacach…”


Dopowiedzeniem słów Pani C. TORRES - BARTYZEL jest Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 roku, które w zmienionej formie - po raz pierwszy w sposób bardzo szczegółowy - zanalizowało poprzedni rok funkcjonowania służby cywilnej w kraju. Przeczytać w nim więc możemy o słabych stronach i zagrożeniach, które przeważały w 2014 roku nad stronami mocnymi i szansami rozwoju. Wśród słabych stron na uwagę zasługuje niski poziom społecznego zaufania do administracji oraz zbyt mała konkurencyjność płacowa urzędów administracji zespolonej i niezespolonej. Kwestie te oddziałują między innymi na zainteresowanie pracą w służbie cywilnej, fluktuacje, motywację do pracy. Tym samym mają duże znaczenie dla sprawnego wykonywania zadań państwa przez korpus służby cywilnej. Pogłębianie się niekorzystnych trendów w tym zakresie stanowi istotne zagrożenie. Uzyskanie znacznej poprawy wymaga realizacji wielowymiarowych działań wykraczających poza horyzont czasowy jednego roku - planuje nowy Szef Służby Cywilnej.

W sprawozdaniu znajdujemy również dobrze nam znaną informację, iż zamrożenie kwoty bazowej spowodowało realny spadek wynagrodzeń w służbie cywilnej na przestrzeni ostatnich lat. Dalsze zamrożenie wysokości wynagrodzeń w porównaniu z ograniczeniami w limicie mianowań w służbie cywilnej może przyczynić się – zdaniem Szefa Służby Cywilnej – do obniżenia motywacji członków korpusu służby cywilnej oraz odchodzenia z pracy pracowników posiadających wysokie, specjalistyczne kwalifikacje. Dlatego też priorytetem działań na rok 2015 jest monitorowanie poziomu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz prowadzenie prac analitycznych w tym zakresie. Umożliwi to Szefowi Służby Cywilnej wsparcie procesu decyzyjnego oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwiązanie problemu sytuacji płacowej najniżej uposażonych członków korpusu służby cywilnej, w tym m.in. pracowników Policji.

Wniosek: Mamy formalne potwierdzenie tez, które głosimy już od kilku lat. Strona związkowa pisząc, wnioskując i walcząc o zauważenie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników Policji i ich rodzin otrzymała oficjalne potwierdzenie tych twierdzeń. W oficjalnym dokumencie jakim jest Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 roku znalazły się zapisy:
„… w latach 2009 – 2014 wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej realnie spadło o 3,3 %, podczas gdy w gospodarce narodowej realnie wzrosło o 11,6% do poziomu 3 783 zł.
Trzeba przy tym pamiętać, że dane te uzyskano w wyniku porównania wynagrodzeń grup pracowniczych o różnych kwalifikacjach. Około 50% członków korpusu służby cywilnej zajmuje stanowiska, na których wymagane jest wykształcenie wyższe. W przypadku osób zatrudnionych w całej gospodarce narodowej udział osób z wyższym wykształceniem wynosi ok. 30%.

Z porównania realnej zmiany wynagrodzeń w latach 2009 – 2014 w korpusie służby cywilnej z segmentami rynku pracy o zbliżonym charakterze pracy wynika, że korpus służby cywilnej jest jedyną grupą pracowniczą, w której odnotowuje się realny spadek wynagrodzeń w analizowanym okresie(...)
Zamrożenie w ostatnich latach kwoty bazowej skutkowało zwiększonym natężeniem wystąpień dotyczących trudnej sytuacji finansowej, które były kierowane w szczególności do Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Służby Cywilnej. Sygnalizowane problemy dotyczą niskich płac w małych urzędach znajdujących się na ogół w niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Prowadzone analizy wskazują, że w służbie cywilnej funkcjonuje liczna grupa pracowników (ok. 8 tys.), których wynagrodzenia zasadnicze nie przekraczają kwoty 2 000 zł brutto miesięcznie(...) Pracownicy małych urzędów z niskimi budżetami coraz gorzej radzą sobie w warunkach zamrożenia wynagrodzeń i rosnących kosztów życia. Do najniżej uposażonych obszarów służby cywilnej należą przede wszystkim urzędy administracji zespolonej szczebla powiatowego, w tym komendy powiatowe i miejskie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także urzędy administracji niezespolonej”.

Szef Służby Cywilnej to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad służbą cywilną, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję spośród urzędników służby cywilnej. Nowa osoba, którą jest Pani Claudia TORRES - BARTYZEL powołana z dniem 28 października 2014 roku na to stanowisko oraz Jej świeże, rzeczywiste spojrzenie na sytuację służby cywilnej, w tym i pracowników Policji niesie ze sobą nadzieję, iż w czasie trwania tej kadencji nastąpi przełom i może poprawi się kondycja finansowa członków ksc. Konsekwencją tej poprawy byłaby automatyczna poprawa kondycji psychicznej pracowników, a tym samym poprawa zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.J. S-T.
marjory dnia kwiecień 13 2015 00:14:43 ·
CZASOWA ZMIANA SIEDZIBY LZW ZZPP

KOMUNIKAT

Z dniem 16 kwietnia br. nieruchomość, w której znajdują się pomieszczenia dotychczas użytkowane przez Lubelski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji zostaje przejęta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powoduje to konieczność opuszczenia lokalu przez LZW ZZPP.

Na chwilę obecną kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nie znajduje innego pomieszczenia w budynku przy ul. Narutowicza 73, które mogłoby przeznaczyć na potrzeby naszego zarządu i dlatego zaproponowało nam podpisanie umowy nr 11/2015/ZN/IR dotyczącej użyczenia Lubelskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Zawodowego Pracowników Policji prawa użytkowania pomieszczenia znajdującego się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3.

Pomimo, iż zmiana siedziby przyniesie ze sobą szereg utrudnień w codziennym kontakcie zarówno z Zarządami Terenowymi ZZPP, poszczególnymi członkami związku a w sposób szczególny z kierownictwem służbowym KWP – LZW dostrzegając trudności lokalowe w obiekcie położonym przy ulicy Narutowicza 73 wyraziło zgodę na czasowe przeniesienie siedziby.

Decyzja w tym przedmiocie została podyktowana potraktowaniem jako umowy "honorowej" - deklaracji nadinsp. Dariusza DZIAŁO wypowiedzianej w obecności Włodzimierza PIETRONIA - Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, iż czasowe przeniesienie siedziby LZW ZZPP do budynku KMP w Lublinie wygaśnie z chwilą uzyskania pomieszczeń po planowanej wyprowadzce z budynku przy Narutowicza 73 - Biura Paszportów i alokacji komórek organizacyjnych. W związku z brakiem dokładnych danych dotyczących tego faktu, umowa nr 11/2015/ZN/IR nie posiada konkretnej daty zakończenia.

Podsumowując: wierzymy, iż "niepisana" umowa z kierownictwem KWP w Lublinie jest wiążąca i szybko wrócimy do budynku przy ul. Narutowicza 73, co m.in. ma związek z faktem, iż we wszystkich dokumentach formalno - prawnych takich jak: KRS, NIP, REGON, konto bankowe (itp.) dane adresowe Lubelskiego Związku Zawodowego Pracowników Policji określone są na: ul. Narutowicza 73, 20 – 950 Lublin. Ewentualna zmiana tych danych jest czasochłonna i kosztowna dla organizacji związkowej, która utrzymuje się tylko ze składek osób zrzeszonych i problemy lokalowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nie mogą nieść ze sobą kosztów finansowanych z portfeli naszych związkowców.

W związku z powyższym informujemy, iż czasowo LZW ZZPP urzędować będzie w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3. Nr telefonu i faxu pozostają bez zmian.

Deklarujemy, iż opisana zmiana nie obniży poziomu prac naszej organizacji związkowej dla której niezależnie od miejsca pracy zawsze na pierwszym miejscu stoi CZŁOWIEK.


J.S-T.
marjory dnia kwiecień 09 2015 23:30:12 ·
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!


marjory dnia kwiecień 03 2015 20:19:02 ·
UZGODNIONA USTAWA O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO I INNYCH INSTYTUCJACH DIALOGU SPOŁECZNEGO
W dniach 20-21 marca 2015 r. w Dobieszkowie k/Łodzi odbyło się spotkanie liderów oraz ekspertów reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiceministra Jacka Męciny oraz przedstawicieli resortu pracy, którzy uzgodnili treść projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka i Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Więcej informacji uzyskasz klikając TUTAJ.


źródło: FORUM ZZ
marjory dnia marzec 24 2015 22:48:41 ·
POŻEGNANIE PIOTRA KOPCIA Z KPP RADZYŃ PODLASKI

W dniu 16 marca 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste pożegnanie Piotra Kopcia, który przepracował z nami 19 lat. Nie obyło się bez kwiatów, przemów, uroczystego adresu i wręczenia pamiątkowego ryngrafu.Nie zdziwiły też nikogo towarzyszące temu łzy wzruszenia. Piotr to wspaniały, niezawodny kolega, pełen empatii i zrozumienia. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Terenowego ZZPP KPP w Radzyniu Podlaskim.Piotrek – wspominaj nas zawsze ciepło i nie zapominaj o tych, którzy polubili Cię i mogli liczyć na Ciebie przez te lata. Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze zawodowej!

marjory dnia marzec 21 2015 20:00:13 ·
POSIEDZENIE KK KROTOSZYCE, 4-6.03.2015 R.

W dniach 4 - 6 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP

PROGRAM:
• Podsumowanie działalności KK w 2014 r.
• Sprawozdanie KKR z kontroli Komisji Krajowej za rok 2014 r.
• Sprawozdanie finansowe KK za2015 r.
• Plan finansowy na rok 2015.
• Porozumienie ZZPP z Komendantem Głównym Policji o współpracy – dalsze kroki.
• Podsumowanie uczestnictwa w naradzie kadry kierowniczej w WSPol w Szczytnie – 1 marca 2015 r.
• Podsumowanie działań związanych z wystąpieniem do Sądów Pracy.
• Rozmowa o próbie nagłośnienia sytuacji finansowej pracowników cywilnych, gdyż w mediach sytuacja ta jest podawana niezgodnie z prawdą.
• Działania Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych (MPOZ).
• Propozycja obchodów 15-lecia istnienia ZZPP.
• Kwestia porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi i Komendantem Głównym Policji w sprawie zawarcia nowej umowy na ubezpieczenie grupowe.
• Omówienie zasad działania Komisji Centralnej Funduszu PZU.
• Omówienie działalności FOZUM ZZ.
• Sprawa skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.
• Relacja z narad kadry kierowniczej:15-16.01.2015 r. i 2-3.03.2015 r.
• Sprawy w poszczególnych województwach.

• Spotkanie z przybyłymi gośćmi:

- Tomaszem SZANKINEM – Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi,

- Grzegorzem NEMSEM – Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZP,

- Piotrem MALONEM – Przewodniczącym Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP.

P. Tomasz SZANKIN poinformował zebranych o spotkaniu strony związkowej z Komendantem Główny Policji, które zostało zaplanowane na dzień 10 marca 2015 r. w Warszawie. Poinformował również, iż do końca lutego 2015 r. zostaną wypłacone pracownikom podwyżki w kwocie 145,- zł z wyrównaniem od miesiąca stycznia br. Ponadto dodał, że służby finansowe KGP przyjrzą się sytuacji Szkoły Policji w Katowicach.
Są też nadzieje na działania resortu spraw wewnętrznych dążące do wprowadzenia systemowych rozwiązań wprowadzających wzrost wynagrodzeń.

P. Grzegorz NEMS – rozpoczął swoją wypowiedź na temat podwyżek pracowników Policji. Wspomniał również o wyjściu policjantów z FORUM. Mówił o tworzeniu rady dialogu społecznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub ewentualnym stworzeniem Porozumienia Służb Mundurowych i Publicznych.


marjory dnia marzec 16 2015 02:18:37 ·
POSIEDZENIE PREZYDIUM KK 18-20.02.2015 R.

W dniach 18 - 20 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej ZZPP w nw. składzie:
1. Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
2. Józef ĆWIKLIŃSKI – V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
3. Ryszard WOŁOSZCZAK -V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
4. Joanna STEC – TRZPIL -V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
5. Małgorzata KUBAK - Sekretarz KK ZZPP,
5. Karina GARBACZEWSKA - Skarbnik KK ZZPP..W trakcie posiedzenia poruszone zostały między innymi nw. tematy:
- sprawa porozumienia ZZPP z Komendantem Głównym Policji;
- omówienie podjętych działań przez MPOZ w sprawie 145,- zł oraz otrzymanego z KGP pisma w sprawie sposobu podziału tych środków pracownikom Policji z wyrównaniem od 01 stycznia 2015 roku. Sporządzenie komunikatu w tej sprawie. Umieszczenie go na stronach internetowych;
- analiza działań związanych z ubezpieczeniami zbiorowymi. Sprawa umowy pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w Policji a Komendantem Głównym Policji;
- kwestia organizacji obchodów 15 rocznicy istnienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach.W tym samym czasie w siedzibie Związku z Katowicach zebrał się cały skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:
1. Jerzy SPOSÓB - Przewodniczący KKR ZZPP,
2. Barbara PIETRZAK - Członek KKR ZZPP,
3. Mirosław GRUK - Członek KKR ZZPP.
KKR przeprowadziła kontrolę działalności Komisji Krajowej ZZPP i sporządziła protokół.

marjory dnia luty 23 2015 00:11:56 ·
NARESZCIE WYCZEKANA PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ
Informujemy, iż nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji zatwierdził zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji o kwotę 145,- złotych brutto. Cieszy fakt, iż wypłacane nam od lipca 2012 roku w formie nagród „motywacyjnych” środki – na stałe już wpisane zostaną w nasze wynagrodzenia z wyrównaniem od 01 stycznia 2015 roku.

Określone zostały następujące zasady regulacji wynagrodzeń:

1. Podwyżką zostaną objęci pracownicy według stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2015 roku, a więc osoby, które w tym dniu przebywają na urlopach bezpłatnych, w tym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Włączenie kwoty 145,- złotych brutto do wynagrodzenia oznacza „rozłożenie” tej kwoty na następujące składniki wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- premia regulaminowa (dot. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)
dając w sumie 145,- zł.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość podwyżki ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony.
W odniesieniu do pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w pierwszej kolejności należy podnieść wynagrodzenie zasadnicze.


3. Pracownicy, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wypłacane jest im wynagrodzenie, objęci zostaną podwyższeniem wynagrodzenia o kwotę 145,- liczonym od wysokości wynagrodzenia uwzględniającego wyrównanie od minimalnego wynagrodzenia.

4. W przypadku osób uprawnionych do urlopu wychowawczego i korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy, podstawę do obliczenia kwoty podwyżki stanowi wynagrodzenie otrzymywane w dniu 01 stycznia 2015 roku. W dniu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu podwyższeniu z uwzględnieniem dokonanej wcześniej podwyżki.

5. Wzrost wynagrodzenia o kwotę 145,- zł brutto następuje niezależnie od przyznania podwyżki od 01 stycznia 2015 roku do dnia faktycznego włączenia powyższej kwoty do wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku otrzymania przez pracownika podwyżki przed dniem dokonania regulacji (po dniu 01 stycznia 2015 roku) podstawę obliczenia wzrostu wynagrodzenia o kwotę 145,- zł ustala się na dzień 01 stycznia 2015 roku oraz na dzień podwyżki.

6. Przyznanie podwyżki członkom korpusu służby cywilnej, których wynagrodzenie zasadnicze zostało określone maksymalnym mnożnikiem w kategorii wynikającej z przedziału punktowego w wewnętrznej tabeli płac spowoduje przekroczenie ustalonych na maksymalnym poziomie mnożników przypisanych dla danej kategorii albo też konieczność przesunięcia maksymalnych wartości tychże mnożników.

7. Przyznanie podwyżki pracownikom niebędącym członkom ksc, których wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w maksymalnej wysokości i w maksymalnej kategorii przypisanej do określonego stanowiska spowoduje sytuację, w której realizacja podwyżki może nastąpić wyłącznie poprzez wzrost premii regulaminowej. W efekcie może to doprowadzić do przekroczenia maksymalnych stawek premii regulaminowych dla danego stanowiska, określonych w regulaminach premiowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji.


marjory dnia luty 20 2015 13:19:06 ·
POSTULATY ZWIĄZKOWE TRAFIŁY DO EWY KOPACZ

6 lutego 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych - do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazały Pani Premier RP - Ewie KOPACZ listę postulatów przyjętych w dniu 5 lutego 2015 r. i zaakceptowanych przez liderów trzech central.W tych kilkunastu punktach zawarte zostały najwaźniejsze zagadnienia, o których związkowcy chcą rozmawiać z szefową polskiego rządu. Wyrażona została w nich również nadzieja, że spotkanie i dyskusja, pozwolą określić drogę do rozwiązania problemów zgłaszanych przez środowiska pracownicze.

Aby zapoznać się z całością postulatu kliknij TUTAJ.


Źródło: Forum ZZ
marjory dnia luty 09 2015 23:28:29 ·
SEMINARIUM POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJ. LUBELSKIEGO

W dniu 03.02.2015 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się Seminarium Partnerskie na temat realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira SOSNOWSKIEGO.


W seminarium uczestniczyli przedstawiciele pracodawców i reprezentatywnych organizacji związkowych. Z ramienia FORUM ZZ w przedmiotowym przedsięwzięciu udział wziął Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP kol. Józef ĆWIKLIŃSKI.


W kilku panelach tematycznych omówione zasady partnerstwa i roli partnerów społecznych w strategii partnerstwa, ich udziału w programowaniu wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 oraz wyzwania stawiane przed administracją i partnerami społecznymi związane z realizacją programu na lata 2014 - 2020.

Przedyskutowane zostało również zagadnienie dotyczące wzmocnienia instytucji dialogu społecznego na każdym szczeblu, a szczególnie na linii pracodawca - organizacja związkowa.

marjory dnia luty 04 2015 22:38:27 ·
WYBORY W TOMASZOWIE LUBELSKIMW dniu 28 stycznia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim odbyło się zebranie wyborcze Zarządu Terenowego ZZ Pracowników Policji.

W skład nowego zarządu weszli:
Bożena JONIEC - Przewodnicząca ZT ZZPP
Małgorzata KUZDRA - ZATORSKA - V-ce Przewodniczaca
Mariusz BRZYSKI - Sekretarz
Grupowym Społecznym Inspektorem Pracy został wybrany - Konrad OSTROWSKI.Lubelski Zarząd Wojewódzki reprezentowali:
Józef ĆWIKLIŃSKI- Przewodniczacy LZW ZZPP
Marek WŁODARCZYK - V-ce Przewodniczący.

Zebranie przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze. Poruszonych zostało wiele spraw nurtujących pracowników tej jednostki Policji.

Nowo wybranym władzom ZT życzymy wielu sukcesów i dużo satysfakcji z trudnej pracy związkowej.
marjory dnia styczeń 29 2015 23:29:44 ·
Strona 1 z 20 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

Więcej postów

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle

matrix
25/02/2015 10:42
Do tego w tej instytucji znajdują się związki które przyklepią każdą inicjatywę MSW czy KGP. Tragedia!!!

matrix
25/02/2015 10:39
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe stały na stanowisku,by choć raz docenić pracowników z większym stażem w tej instytucji,lecz to wymagało troszeczkę większych nakładów finansowych.