Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 682
Najnowszy Użytkownik: ~Adriansconi
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PODPISANIE POROZUMIENIA PRZEZ LUBELSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZZPP i KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE
W dniu 23 lutego 2017 roku zakończyły się wielomiesięczne prace nad opracowaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Lubelskim Zarządem Wojewódzkim Związku Zawodowego Pracowników Policji. W tym właśnie dniu podczas uroczystej zbiórki związanej ze ślubowaniem młodych policjantów zostało podpisane porozumienie, którego treść można poznać TUTAJ.


Inspektor Paweł DOBRODZIEJ - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie i Józef ĆWIKLIŃSKI - Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego złożyli podpisy pod dokumentem, który jest deklaracją o wzajemnej współpracy stron mającym na celu sprawniejsze rozwiązywanie problemów pracowników KWP w Lublinie. Współdziałanie będzie również dotyczyć obrony praw, godności oraz interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Uszczegółowienie wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z obowiązujących aktów prawnych ma za zadanie umożliwienie stronie społecznej aktywniejszy udział w pracach zespołów powoływanych przez Komendanta, reprezentowania pracowników i usprawniania polityki kadrowo-finansowej.


Z satysfakcją zauważamy gest Kierownictwa KWP w Lublinie, które uroczystą oprawą związaną z podpisaniem porozumienia podkreśliło wagę współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji oraz pokazało szacunek dla pracowników Policji garnizonu lubelskiego.


Zdjęcia: KWP w Lublinie
marjory dnia luty 25 2017 12:14:37 ·
ZASADY NALICZANIA I ETAPU WZROSTU WYNAGRODZEŃ - PRZYPOMNIENIE i USPOKOJENIE EMOCJI
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”; dr Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji wystosował w tym przedmiocie pismo do związków zawodowych oraz Komendantów: wojewódzkich, stołecznego i szkół Policji w kraju.

Pan Pełnomocnik przypomniał (pismo TUTAJ), że podwyżką wynagrodzenia objęci zostali wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.
Każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 180 zł brutto.

Gwarantowana kwota podwyżki zostanie powiększona o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

Tak więc łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki (180 zł brutto) oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

W przypadku:

1) członków korpusu służby cywilnej:
wzrost wynagrodzenia odbędzie się poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników o wartość mnożnika 0,0961 kwoty bazowej , przy zachowaniu dotychczasowej kwoty bazowej i odrębnie naliczony dodatek z tytułu wysługi lat.

2) pozostałych pracowników naliczenia dokonywane są w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej.

W związku z powyższym w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, wzrost wynagrodzenia odbędzie się poprzez podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 180 zł i powiększenie podwyżki o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

Zastosowanie takiego rozwiązania wymaga pozostawienia wysokości premii regulaminowej w dotychczasowej wysokości kwotowej liczonej w złotych.


Utrzymanie kwotowej wysokości premii regulaminowej wymaga ustalenia dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


Zastosowanie rozwiązania polegającego na podwyższeniu o całą gwarantowaną kwotę podwyżki wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie podwyżki o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat umożliwia ustalenie nowego wymiaru procentowego premii regulaminowej. W związku z tym wydawane są porozumienia zmieniające parametry wynagrodzenia pracownika wynikające z umowy o pracę. W żadnym wypadku nie występuje obniżenie premii regulaminowej, o czym stanowią regulaminy premiowania, a jedynie na nowo ustala się wymiar procentowy premii.

Rozwiązanie to jest korzystne dla pracowników z uwagi na ulokowanie kwoty podwyżki w stałej części wynagrodzenia, która w odróżnieniu od premii regulaminowej nie może ulec pomniejszeniu.

Dla pracowników, którzy nie osiągnęli jeszcze 20-letniej wysługi stażu pracy, w kolejnych latach indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat będzie naliczany od całej kwoty gwarantowanej tj. 180 zł.

Wprowadzenie innego rozwiązania skutkowałoby rozbiciem gwarantowanej kwoty podwyżki pomiędzy wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową i jest to rozwiązanie mniej korzystne dla pracowników, gdyż wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat nie jest naliczany od premii regulaminowej, a jedynie od wynagrodzenia zasadniczego.


marjory dnia luty 24 2017 01:56:10 ·
Z BLOGU FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Na BLOGU Forum Związków Zawodowych - centrali związkowej, w skład której wchodzi Związek Zawodowy Pracowników Policji ukazał się wpis Pana Zygmunta MIERZEJEWSKIEGO - członka FZZ pt. "Cwaniactwo czy pasożytnictwo?".
Poniżej zamieszczamy cytat z blogu i pozostawiamy do przemyślenia:

"Od wielu lat cyklicznie powraca temat wykorzystywania przez niezrzeszonych pracowników osiągnięć negocjacyjnych organizacji związkowych.

Rola i pozycja związków zawodowych w firmach jest znana i nie będę jej opisywał. Od niezadowolenia pracodawców po wielowątkowe szykany do wyrzucania z pracy i latami trwające procesy sądowe o przywrócenie do pracy. Wszyscy wiedzą jak trudna i niepopularna jest rola członków a w szczególności liderów związkowych w zakładach pracy. Z wielkim trudem, narażeniem swojej pozycji negocjują godne warunki pracy, godne wynagrodzenia odpowiadające sytuacji firmy, przeciwstawiają się patologii i mobbingowi. To kosztuje wiele wysiłku, powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu i psychice, blokuje szanse na awans i właściwe podwyżki. Wreszcie członkowie organizacji związkowych ze swoich składek opłacają prawników, którzy pomagają negocjować z pracodawcą korzystne dla pracowników firm rozwiązania.

Dlatego wyjątkowo nagannym jest korzystanie z ich wynegocjowanych z takim trudem rozwiązań wszystkich pracowników bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Czy to nie jest pasożytnictwo korzystać za darmo z czegoś kosztem innych? Wielu cwaniaków na propozycję zapisania do organizacji związkowej odpowiada - po co się narażać, po co płacić za coś co i tak nam dacie, walczcie i tak skorzystamy.

Najwyższy czas przywrócić normalność w tej dziedzinie. Proponujemy aby wszyscy pracownicy płacili składkę na związki zawodowe
( w wysokości ustalonej przez poszczególne organizacje związkowe do których należą, zryczałtowanej - pobieranej przez pracodawcę i rozdzielanej proporcjonalnie na organizacje związkowe od nienależących do związków zawodowych) Czas skończyć z cwaniactwem i patologią, czy jak niektórzy mówią okradaniem jednych przez drugich."

Odsyłamy również na stronę Forum Związków Zawodowych po to, by przeczytać komentarze zamieszczone pod wpisem lub umieścić swoje.


Źródło: fzz.org.pl

marjory dnia luty 18 2017 03:49:24 ·
PODWYŻKI 2017 - PRAWIE FINAŁ
W dniu 15 lutego br. nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK – Komendant Główny Policji zaakceptował propozycję Związku Zawodowego Pracowników Policji dot. opracowania przez KGP szczegółowych zasad podziału środków na podwyżki w 2017 roku (zawartą w piśmie l. dz. KK - z dnia 13 lutego br.) i zatwierdził notatkę służbową w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, z którą można zapoznać się TUTAJ.

Tym samym służby kadrowo-finansowe rozpoczynają naliczenia indywidualnych podwyżek dla każdego pracownika Policji w kraju.

Informujemy, że podział środków na wzrost indywidualnych wynagrodzeń pracowników Policji został podzielony na dwa etapy:

I ETAP - podwyżka obligatoryjna, której wypłata nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc luty 2017 roku i z wyrównaniem za miesiąc styczeń br. Wypłata podwyżki obligatoryjnej musi nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

II ETAP - podwyżka uznaniowa, której naliczenie ma nastąpić najpóźniej do dnia 10 marca 2017 roku, a wypłata nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 2017 roku z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku (albo od dnia zatrudnienia, jeśli nastąpiło po tym dniu).

W telegraficznym skrócie informujemy, że:
- I ETAP - podwyżka obligatoryjna wynosi dla KAŻDEGO pracownika kwotę 180 złotych + indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.


W przypadku członków korpusu służby cywilnej podwyżka następuje poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników o wartość mnożnika 0,0961 kwoty bazowej, co daje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 180,08 zł.

W przypadku pozostałych pracowników naliczeń należy dokonać w taki sposób, aby skutek finansowy 180 zł został określony poprzez PODNIESIENIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO i był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić podwyższenie również premii regulaminowej.

- II ETAP – podwyżka przeznaczona jest na dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń na stanowiskach, gdzie:

1) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
2) występują stanowiska o najwyższej fluktuacji ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz stanowiska, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy.

Wielkość tych środków ma zostać naliczona na etat:
- w przypadku korpusu służby cywilnej w wielkości 18,74 zł,
- w przypadku pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wielkości 18,82 zł.

WAŻNE: Sposób wykorzystania tych środków finansowych przeznaczonych na dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń musi się odbyć na zasadzie UZGODNIENIA dokonanego pomiędzy pracodawcami – kierownikami jednostek organizacyjnych i związkami zawodowymi.


marjory dnia luty 16 2017 16:16:39 ·
PODWYŻKI, PODWYŻKI – PROBLEMÓW C.D.

Od wczoraj – 13 lutego br. w mediach i na stronach wszystkich związków zawodowych zrzeszających pracowników Policji ukazało się pismo Dyrektora Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji.

Tylko Związek Zawodowy Pracowników Policji zamiast upubliczniać „półprodukt” w postaci ogólnych zaleceń MSWiA podjął dogłębną analizę pisma i zauważył szereg nieścisłości i braków w informacjach, które naszym zdaniem winny się znaleźć w szczegółowych zaleceniach opracowanych przez Komendę Główną Policji.

W tym też celu w dniu 13 lutego br. ZZPP wystosował pismo adresowane do nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia takiej rekomendacji, w której dookreślone zostałyby szczegółowe zasady dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji w 2017 roku, np.:

adresatów podwyżek: czy zostaną nią objęci pracownicy bez względu na rodzaj umowy o pracę, w tym na zastępstwo lub z którymi zawarto umowę o pracę w okresie od 02 stycznia 2017 roku do dnia uruchomienia środków z „Programu modernizacji (...) ”,

odstępstwa w naliczeniu 180 zł (przy realizacji wypłat podwyżek w 2016 roku
w przypadku członków korpusu służby cywilnej odstępstwo mogło wynieść około
10 groszy w górę lub w dół, natomiast w przypadku pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń odstępstwo mogło powstać tylko na korzyść pracownika), jak i wielu innych.

Zdaniem ZZPP brak tych informacji przyniesie ze sobą problem występowania różnych interpretacji tych samych zapisów i wprowadzenia rozbieżnych rozwiązań w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji, a następnie miejskich i powiatowych w kraju. 

Związek Zawodowy Pracowników Policji zaproponował również pomoc w przygotowaniu szczegółowych zaleceń, które w dużej mierze zostały już opracowane w piśmie l. dz. KK - 11/17 przesłanym do Pana Komendanta Głównego Policji oraz do MSWiA w dniu 25 stycznia 2017 roku. Tam właśnie znalazła się propozycja naszej organizacji związkowej zawierająca rekomendację z podziałem na zalecenia ogólne, zasady rozdziału kwoty gwarantowanej i zasady podziału na indywidualne podwyższenia wynagrodzeń.

Przy okazji podkreślaliśmy, że priorytetem naszego związku zawsze było i jest to, by przy podziale środków na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń (tzw. 10% z ogólnej kwoty środków na podwyżki) w pierwszej kolejności zrealizować zapisy art. 18 3c Kodeksu pracy mówiącego, że "pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości".

W dniu 13 lutego br. (pismo TUTAJ) ponownie poprosiliśmy Pana Komendanta Głównego Policji o rozważenie tej propozycji, która rozwiązałaby problem częściowego wyrównania dysproporcji finansowych występujących na podobnych lub tych samych stanowiskach. Przykład: na stanowisku starszego technika rozpiętość w wynagrodzeniach sięga od kwoty 2000 zł do 3870 zł, a na stanowisku specjalisty od kwoty 2000 zł do 5620 zł.

Stoimy na stanowisku, iż przygotowanie rekomendacji Komendanta Głównego Policji przyczyni się do:

- zminimalizowania problematycznych sytuacji związanych z naliczeniem podwyżek,

- znacznie skróci czas związany z przeprowadzeniem procesu podwyższania wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 01 stycznia 2017 roku,

- zrealizowania zalecenia Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoszącego się do podjęcia działań związanych z dokonaniem podwyżek wynagrodzeń pracowników w taki sposób, by skutkowały ujęciem podwyższonych wynagrodzeń na liście płac za miesiąc luty br. wraz z wyrównaniem za styczeń br. 


marjory dnia luty 14 2017 14:25:24 ·
REKOMENDACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE PODWYŻEK 2017 R.
marjory dnia luty 11 2017 01:55:12 ·
STANOWISKA ZWIĄZKÓW W SPRAWIE PODWYŻEK
marjory dnia luty 08 2017 23:54:06 ·
NAGRODA ROCZNA ZA 2016 ROK

Z przyjemnością informujemy, iż Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK podjął decyzję, iż nagrodę roczną za 2016 rok funkcjonariusze i pracownicy Policji otrzymają w dniu 15 lutego br. Odpowiednio wcześniej stosowne zasilenia wpłyną na rachunki komend wojewódzkich Policji.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą nagrodę roczną wypłaca się do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który nagroda jest przyznawana.


marjory dnia luty 02 2017 17:42:21 ·
CZWARTY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLICJI
W dniu 28 stycznia 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się Czwarty Charytatywny Bal Oficerski Policji. Istotą przedsięwzięcia było wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Jak przypomniał w swym przemówieniu nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK: pierwszy policyjny bal odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Oficerowie Policji Państwowej całą zbiórkę pieniędzy przeznaczyli dla ubogich rodzin policyjnych. Szczytny cel, jakim kierowali się ówcześni organizatorzy balów, był również pretekstem do integracji środowiska policyjnych oficerów oraz ich rodzin.

Na początku balu zgromadzeni wysłuchali listu Pani Beaty SZYDŁO – Prezes Rady Ministrów, który został uroczyście odczytany przez Pana Pawła SZROTA – sekretarza stanu, Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. Pan Jurgen STOCK - Sekretarz Generalny Interpolu i Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek ŁAPIŃSKI. Naszą reprezentantką na balu była Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Bal rozpoczął się Polonezem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W nawiązaniu do tradycji Policji Państwowej kiedy Komendant Główny Policji rozpoczynał bal charytatywny tańcząc w pierwszej parze, podobnie nadinsp. Jarosław SZYMCZYK z małżonką również poprowadzili tancerzy: zastępców komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, stołecznego, komendantów szkół, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi oraz artystami Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.Dla zaproszonych gości przygotowano liczne występy znakomitych artystów takich jak Alicja WĘGORZEWSKA, Tomasz BARAŃSKI i Waleria ŻURAWLEWA, Andrzej RYBIŃSKI, Kacper RYBIŃSKI oraz zespołu Blue Cafe. Wystąpiła również Pani Katarzyna BUDA – podopieczna Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Goście balu tańczyli przy dźwiękach walców i standardów muzyki rozrywkowej, które w niezrównany sposób, świadczący o doskonałym przygotowaniu, grali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod dyrekcją insp. Janusza TRZEPIZURA.W trakcie Balu Przewodniczący Rady FPWiSPP - nadinsp. Władysław PADŁO wraz z Prezes Fundacji - Ireną ZAJĄC zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz potrzeby fundacji, po której rozpoczęła się zbiórka na rzecz podopiecznych. Prowadzącymi zbiórkę byli nadinsp. Władysław PADŁO oraz Jakub WESOŁOWSKI - aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. W nawiązaniu do tradycji sięgającej Drugiej Rzeczypospolitej Czwarty Bal Oficerski Policji miał charakter stricte charytatywny, z przeznaczeniem całego dochodu na realizację statutowych celów Fundacji.

Wśród przedmiotów na zbiórkę znalazły się dary przekazane przez parę prezydencką Panią Agatę KORNHAUSER-DUDĘ i Pana Andrzeja DUDĘ, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza BŁASZCZAKA, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława ZIELIŃSKIEGO, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Szefa BBN, Prezesa PZPN Zbigniewa BOŃKA oraz Komendanta Głównego Policji.

Podczas zbiórki zebrano rekordową kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.Źródło: www.policja.pl oraz materiały własne
marjory dnia styczeń 29 2017 20:05:14 ·
NARADA ROCZNA KGP
W dniu 27 stycznia 2017 roku odbyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane - świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2017.


Nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK na ręce komendanta CBŚP i komendantów wojewódzkich oraz dyrektorów biur KGP złożył serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy zaangażowani byli w zabezpieczenie operacji „Przymierze”.

Określając zadania na 2017 rok, komendant główny wymienił m.in. konsekwentne realizowanie priorytetów, które obowiązują do końca 2018 roku, a więc: zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienie skuteczności policyjnych działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, podniesienie jakości i efektywności pracy Policji przez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, czy doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji przez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby czy pracy.

Zdaniem ministra SWiA Mariusza BŁASZCZAKA wysoki stopień bezpieczeństwa w 2016 r. był zasługą działań i zaangażowania policjantów i pracowników Policji. Ale także narzędzi, jakie Policja dostała do dyspozycji, w tym m.in. ustawę antyterrorystyczną.


W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych pracowników Policji, w tym Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W swojej wypowiedzi i przedstawionej prezentacji zwróciła szczególną uwagę na to, że właśnie pracownicy Policji są wciąż najgorzej wynagradzaną grupą zawodową spośród wszystkich pracowników nie tylko służb podległych MSWiA, ale i wielu innych instytucji państwowych, w tym wśród członków korpusu służby cywilnej. Podkreśliła również rolę i potrzebę wypracowania dobrych praktyk, które umożliwią wprowadzenie jednakowych rozwiązań kadrowych i finansowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji w kraju. Tym samym wyeliminują różnice pomiędzy garnizonami, jak i komendami, gdzie od wielu już lat jednym z większych problemów wzbudzających wiele negatywnych emocji jest poczucie, że za taką samą pracę nie należy się taka sama płaca.

Pan Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK dziękując związkowcom za zaangażowanie, zadeklarował chęć daleko idącej współpracy w tych trudnych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji, oferując przy tym swoje wsparcie i pomoc.

Na docenienie zasługują słowa Pana Komendanta, który adresując je do kadry kierowniczej polskiej Policji, w tym komendantów wojewódzkich Policji i szkół policyjnych przypomniał o obowiązku okazywania szacunku pracownikom, bez których nie mogłaby funkcjonować polska Policji. Zaakcentował również to, by informacja o obowiązku docenienia pracy związkowej i praktykowania współpracy na linii strona służbowa - strona związkowa została rozdstrybułowana w dół (do komendantów powiatowych i miejskich). Przypomniał, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zdziałać więcej.

Uczestnicy narady w trakcie przerw w naradzie mogli obejrzeć przygotowaną przez Biuro Logistyki Policji KGP wystawę projektów elementów umundurowania, w tym m.in. plecaka uniwersalnego dla OPP, kurtki przystosowanej do noszenia pod zestawy przeciwuderzeniowe, płaszcza wyjściowego w wersji męskiej i damskiej, koszulki polo dla wodniaków i rowerzystów, munduru wyjściowego, w tym spódnicy nowego kroju dla policjantek, munduru wieloczęściowego w kamuflażu, zaawansowanego technologicznie kombinezonu antyterrorysty, munduru ćwiczebnego z furażerką oraz kamizelki ostrzegawczej.Źródło: www.policja.pl oraz materiały własne

marjory dnia styczeń 28 2017 21:08:17 ·
PODWYŻKI W 2017 R. – ETAPY PRAC
W dniu 04 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji, poświęcone planowanym od 1 stycznia 2017 roku podwyżkom wynagrodzeń pracowników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ”Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w której to przewidziano m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek".


Z ramienia naszej organizacji - Związku Zawodowego Pracowników Policji w pracach uczestniczyły:
- Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.


Głównym tematem spotkania były propozycje podwyżek zawarte w piśmie Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 grudnia 2016 r. l. dz. DB-W-0231-53/16., z którym można zapoznać się TUTAJ.

W toku dyskusji wypracowano ogólne zasady realizacji podwyżek, które zostały ujęte we wspólnym, uzgodnionym stanowisku pracowniczych organizacji związkowych działających w Policji.

Wypracowane propozycje przedstawiono przybyłemu na spotkanie nadinsp. dr Jarosławowi SZYMCZYKOWI - Komendantowi Głównemu Policji, który podzielił pogląd dotyczący indywidualnego wzrostu wynagrodzenia, na które składać powinna się równa dla wszystkich, gwarantowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego i indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat. Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła nadinsp. Helena MICHALAK - Zastępca Komendanta Głównego Policji i insp. Agata JANUSZ - Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.Zaprezentowana przez przedstawicielki naszej organizacji związkowej analiza dotycząca zmian rozporządzeń określających kwoty zaszeregowania zasadniczego dla stanowisk nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania przekonała Komendanta Głównego Policji co do konieczności podtrzymania wcześniejszego stanowiska zawierającego propozycję znaczącego podwyższenia górnych stawek wynagrodzenia.

Najwięcej kontrowersji wzbudził zaproponowany przez MSWiA podział kwoty podwyżki i objęcie większymi podwyżkami stanowisk o najwyższej fluktuacji pracowników ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz stanowisk, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy, a w szczególności przeznaczenie na ten cel 20% kwoty podwyżki. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Policji bardzo sceptycznie odnieśli się do tej propozycji, jednakże skłonni byli rozważyć możliwość przeznaczenia ok. 1% kwoty podwyżki na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach.

Komendant Główny Policji poddał pod rozwagę możliwość przeznaczenia 10% kwoty podwyżki na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na przedmiotowych stanowiskach. Podkreślić należy, że przedsięwzięcie to wymagać będzie określenia szczegółowych zasad wskazywania stanowisk i ustalania kwoty podwyżki przy współudziale związków zawodowych.

Spotkanie zakończono przedłożeniem dr Tomaszowi SZANKINOWI – Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dokumentu pn. „Wspólne uzgodnione stanowisko pracowniczych organizacji związkowych działających w Policji”, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Pismo Komendanta Głównego Policji będące stanowiskiem do propozycji MSWiA do przeczytania znajduje się TUTAJ.

W dniu 13 stycznia br. Departament Budżetu MSWiA pomimo wstępnych obiekcji przychylił się do propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe i przedstawił projekty rozporządzeń, z odpowiednio zmienionymi tabelami miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Teraz oczekujemy na spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zakończy etap uzgodnień związanych z ustaleniem zasad podwyższenia w 2017 roku wynagrodzeń, a po którym będzie można przystąpić do działań kadrowo-finansowych związanych z wyliczeniem indywidualnych podwyżek dla wszystkich pracowników Policji w kraju. Pismo Przewodniczącej Danuty HUS w przedmiotowej sprawie można przeczytać TUTAJ.

marjory dnia styczeń 19 2017 01:00:04 ·
Strona 1 z 34 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?