Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 309
Najnowszy Użytkownik: ~markus10
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

ZASADY REALIZACJI WYPŁAT PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI W 2016 ROKU


W dniu 08 lutego 2016 roku insp. Zbigniew MAJ - Komendant Główny Policji zapoznał się z uzgodnionym stanowiskiem organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji w zakresie zasad realizacji wypłat podwyżek w 2016 roku. Tym samym stanowisko uzyskało zgodę na przedstawienie go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - celem dalszej dyspozycji.

Każdy pracownik zostanie objęty jednakową kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i wynagrodzenia zasadniczego z premią regulaminową dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 114,- zł brutto plus indywidualny dodatek stażowy (do 20% włącznie).

Ponadto, w przypadku pracowników zarówno członków korpusu służby cywilnej i pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, którzy legitymują się stażem powyżej 20 lat do każdego przepracowanego roku doliczane są 2,- zł. Dla członka korpusu służby cywilnej wliczane do wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla pracownika zatrudnionego na stanowisku nieobjętym mnożnikowymi systemami wynagrodzeń do wynagrodzenia zasadniczego i premii regulaminowej (np. dla pracownika z 25-letnim stażem pracy: 5 lat x 2,- zł = 10,- zł).
Każdemu pracownikowi naliczona jest indywidualna wysokość wysługi.

Z pozostałymi zapisami uzgodnień dotyczacych przedmiotowych podwyżek, które obowiązywać będą z wyrównaniem od 01 stycznia 2016 roku - można zapoznać się TUTAJ.marjory dnia luty 08 2016 23:11:10 ·
ZNOWELIZOWANIE UMÓW NA CZAS OKREŚLONY
22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim koncentruje się na zmianach w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Nowelizacja ma na celu wzmocnienie pozycji pracownika i ustabilizowanie rynku pracy.

Oto kluczowe zmiany w tym zakresie:

1. Zasada 33 i 3 – czyli ograniczenie czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony.
Dotychczasowe przepisy nie narzucały ograniczenia dotyczącego czasu trwania umowy o pracę na czas określony, dlatego często zdarzało się, że takie umowy zawierano na wiele lat, np. 5 czy 10. Trzecia umowa na czas określony z mocy prawa stawała się umową na czas nieokreślony, jednak pod warunkiem, że odstępy czasowe pomiędzy następującymi po sobie umowami nie przekraczały 1 miesiąca. Zdarzało się, że obchodzono ten przepis, wprowadzając dłuższe niż miesięczna przerwy pomiędzy kolejnymi umowami, dzięki czemu można było zawierać większą liczbę umów o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem. Już od lutego nie będzie to możliwe, ponieważ maksymalny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony, niezależnie od ich liczby i czasu, jaki upłynie pomiędzy zawieraniem kolejnych umów, wynosić będzie 33 miesiące.
Warto przy tym dodać, że do limitu nie wlicza się umowa na okres próbny, co oznacza, że w sumie okres zatrudnienia pracownika na umowie na czas określony będzie mógł maksymalnie trwać 3 lata (3 miesiące umowy próbnej i 33 miesiące umowy na czas określony). Jednocześnie łączna liczba umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami nie może być większa niż 3. W tej sytuacji zarówno zawarcie czwartej umowy na czas określony z tym samym pracownikiem, jak i przekroczenie 33 miesięcy zatrudnienia w ramach umowy na czas określony, będzie oznaczało, że pracownik zostanie automatycznie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
- Celem nowych przepisów jest ograniczenie nadużyć i nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Ustawodawca przewiduje jednak pewne odstępstwa od wskazanych ograniczeń. Dotyczy to m.in. umów na zastępstwo, umów dotyczących wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej oraz umów zawartych na dłuższy okres niż 33 miesiące ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy – komentuje Agnieszka Stola-Szafrańska, Dyrektor Działu Kadr i Płac w LeasingTeam Group.

2. Wypowiedzenia umowy na czas określony takie samo, jak umowy na czas nieokreślony.
Według aktualnych przepisów umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy jest zawarta na więcej niż 6 miesięcy, a w jej treści uwzględniono odpowiednie postanowienia. Wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, niezależnie od okresu zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że zarówno pracownik zatrudniony na 7 miesięcy, jak i ten zatrudniony na 7 lat mają taki sam, dwutygodniowy, okres wypowiedzenia. Nowelizacja, która będzie obowiązywać już od lutego przewiduje, że za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie na jaki czas została zwarta i czy odpowiedni zapis pojawił się w umowie.
Zasadnicza zmiana dotyczy także okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, ponieważ od lutego będzie on taki sam, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, tj. uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Czyli okresy wypowiedzenia będą wynosiły:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wprowadzenie okresów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy u danego pracodawcy wydłuży procedurę wypowiadania umów. A to z kolei da pracownikom większą stabilizację zatrudnienia, której nie mieli przy umowie na czas określony zawartej nawet na wiele lat.


Źródło: kadry.abc.com.pl
marjory dnia luty 07 2016 21:39:50 ·
INFORMACJA O "TRZYNASTCE"
Już 12 lutego 2016 roku zostanie wypłacona w całej Policji w kraju nagroda roczna za rok 2015. Posiadamy potwierdzoną informację z Komendy Głównej Policji, iż insp. Zbigniew MAJ - Komendant Główny Policji podjął decyzję o wypłaceniu nagrody rocznej policjantom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Policji za rok 2015. Pieniądze w dniu 12 lutego 2016 roku trafią do wypłaty.

marjory dnia luty 06 2016 19:55:34 ·
NOWE ROZPORZĄDZENIE STANOWISKOWO - PŁACOWE W KSC
29 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata SZYDŁO podpisała tzw. rozporządzenie stanowiskowo-płacowe, dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnionych w służbie cywilnej.

Rozporządzenie wprowadza w szczególności dwie zmiany:
- ustala mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej
- podnosi minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających.

W pozostałym zakresie rozporządzenie powiela dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej zostało wydane na podstawie ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie Ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 34) - można przeczytać w całości pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/125/1


Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, który jest powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zgodnie z nowym przepisem wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej będzie się składało z trzech składników:
- wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy,
- dodatku funkcyjnego,
- oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

Rozporządzenie określiło mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w przedziale od 0,2 do 2,05 (załącznik nr 3 do rozporządzenia).
Nie mniej niż 1 873,84 zł brutto.

W rozporządzeniu zostały także podniesione minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej (załącznik nr 2).

Uspójnienie poziomu minimalnych mnożników wynagrodzeń zasadniczych i ustalenie ich na poziomie 1,0 kwoty bazowej we wszystkich urzędach spowoduje, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej nie będzie niższe niż 1 873,84 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i będzie miało zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 23 stycznia 2016 r.

Najważniejszą zmianą dla Policji zawartą w nowym rozporządzeniu jest kwestia podniesienia miminalnego mnożnika kwoty bazowej do poziomu 1,0. Jak wynika ze wstępnych informacji uzyskanych przez ZZPP brakuje na ten cel w naszych budżetach kwoty ponad 900 tys zł.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl
marjory dnia luty 02 2016 23:20:29 ·
PIERWSZE POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJ. LUBELSKIEGO
W dniu 29.01.2016 r. w sali konferencyjnej Gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Grottgera 4 w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z udziałem między innymi:

- Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława CZARNKA,
- Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira SOSNOWSKIEGO.

W programie posiedzenia zawierały się następujące tematy:
- Wręczenie aktów powołania członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
- Podjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
- Podjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
- Prezentacja Projektu "Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok - Promocja rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia na obszarach wiejskich".
- Przyjęcie opinii w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok - Promocja rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia na obszarach wiejskich.
- Ustalenie trybu pracy oraz harmonogramu prac nad Regulaminem WRDS.
- Ustalenie planu pracy WRDS i Prezydium WRDS

W wyniku ożywionej dyskusji przyjęto następujący harmonogram przewodnictwa WRDS:
1. Strona związkowa - Wiesława JAŃCZAK (OPZZ),
2. Strona Samorządowa - Marszałek Województwa Lubelskiego,
3. Strona Pracodawców,
4. Strona Rządowa - Wojewoda Lubelski.

Na posiedzeniu akt powołania w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego otrzymał z rąk Marszałka Województwa nasz związkowy kolega Józef ĆWIKLIŃSKI. Serdecznie gratulujemy kol. Józefowi i życzymy mu efektywnej pracy na rzecz garnizonu lubelskiego.Dla przypomnienia informujemy, że zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

marjory dnia styczeń 29 2016 22:57:54 ·
UROCZYSTE POŻEGNANIE JADWIGI GONIOWSKIEJ
W dniu 28 stycznia 2016r. w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste pożegnanie Jadwigi Goniowskiej, pracownicy odchodzącej na emeryturę. Pani Jadwiga pracowała z nami prawie 9 lat. Było przemówienie oraz wręczenie pamiątkowego upominku. Nie obyło się bez łez wzruszenia.Pani Jadwigo życzymy długich lat zdrowia oraz wykorzystania czasu na emeryturze na realizację i spełnienie marzeń.

Z uszanowaniem
Zarząd Terenowy ZZPP KPP w Tomaszowie Lubelskimmarjory dnia styczeń 29 2016 17:31:46 ·
KALENDARZ NA 2016 R.
W wielu służbowych pokojach w kraju ściany przyozdobił nasz zwiazkowy kalendarz na rok 2016. Dla tych, którzy jednak nie mają tego szczęścia, by cieszyć oczy na co dzień tym pięknym przedmiotem użytkowym poniżej zamieszczamy graficzną wersję kalendarza.

I pomimo faktu, że już jest blisko do zakończenia pierwszego miesiąca nowego roku ponownie życzymy wszystkim spełniania się w życiu zawodowym przynajmniej w takim stopniu jak to ma miejsce w naszej pracy związkowej.

Pozdrawiamy serdecznie
Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji


marjory dnia styczeń 25 2016 23:02:11 ·
PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zagwarantowania osobom pozostającym w cywilnoprawnych formach zatrudnienia oraz samozatrudnionym możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych.

2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją (sprawa K 1/13). W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał zaznaczył, że podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Definicja pracownika przyjęta w kodeksie pracy jest więc zbyt wąska i nie może być wprost użyta do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych.

Treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia br. po kliknięciu TUTAJ.


Źródło: rpo.gov.pl

marjory dnia styczeń 25 2016 14:39:21 ·
WZROST WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI - USTALEŃ CIĄG DALSZY
W ostatnim czasie w Komendzie Głównej Policji odbyły się dwa spotkania strony służbowej z przedstawicielami organizacji związków zawodowych pracowników Policji dotyczące ustalenia zasad podziału środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji od 01 stycznia br.

W dniu 12 stycznia 2016 roku, w drugim spotkaniu uczestniczył insp. Zbigniew MAJ - Komendant Główny Policji, który poinformował zebranych, że oczekuje na wypracowanie w bardzo krótkim terminie najlepszych zasad podziału środków finansowych na regulację wynagrodzeń dla pracowników Policji. Podkreślił również olbrzymią rolę, jaką widzi w ustalaniu wszelkich spraw i zagadnień pracowniczych ze stroną związkową. Poinformował także o powstałym zespole przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ma za zadanie przygotowanie projektu Ustawy Modernizacyjnej dla służb podległych MSWiA.

Konkluzją ze spotkań stały się pisma do jednostek wojewódzkich Policji, które z kolei przesłały je do jednostek miejskich i powiatowych Policji w kraju dot. przedstawienia aktualnych, rzetelnych danych na temat pracowników Policji, w tym m.in. posiadanych przez pracowników wysług. Zebrane dane posłużą do oszacowania skutków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń według propozycji przedstawionej przez stronę związkową.

Liczymy, iż prace nad stworzeniem zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników Policji są już na finiszu i już wkrótce będziemy mogli upublicznić efekt w postaci nie tylko przedstawienia kryteriów przyznawania indywidualnego wzrostu wynagrodzeń, ale również (po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2016) będziemy mogli ogłosić, iż nastąpiła wypłata z wyrównaniem od 01 stycznia br.


marjory dnia styczeń 17 2016 23:51:16 ·
ZMIANA W USTAWIE O SŁUŻBIE CYWILNEJ
Informujemy, iż ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, poz. 34 i wejdzie w życie w dniu 23 stycznia br.
Z treścią zmiany można zapoznać się po kliknięciu TUTAJ.


marjory dnia styczeń 17 2016 23:46:36 ·
PILNE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 30 grudnia 2015 roku w MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. W spotkaniu tym wzięła udział Przewodnicząca KK ZZPP Danuta HUS."...Podwyżki będą wyższe, niż wcześniej zostało to ustalone..." - poinformował przedstawicieli związków zawodowych Minister Mariusz BŁASZCZAK. Niestety ta informacja odnosi się jedynie do naszych kolegów i koleżanek funkcjonariuszy, gdyż to właśnie dla nich uzyskano dodatkową kwotę ponad 31,2 mln złotych. Oznacza to, że zaplanowana od dnia 01 stycznia 2015 roku podwyżka urosła z wysokości 4,61 do 5 procent.
Jak podkreślił szef MSWiA, dodatkowe środki w budżecie MSWiA to efekt dobrej współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.

Podczas tego spotkania Ministra Mariusza BŁASZCZAKA i Wiceministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO z przedstawicielami związków zawodowych w siedzibie resortu, poruszono również kwestie projektu ustawy modernizacyjnej formacji podległych MSWiA. – "...Chciałbym, żebyśmy wspólnie, w konsultacji z Państwem wypracowali zasady ustawy o modernizacji służb mundurowych..." – powiedział szef MSWiA. Nad kształtem ustawy pracować będzie specjalnie powołana w tym celu grupa robocza, do której strona społeczna może zgłaszać kandydatów. W ustawie tej przewidziane powinny być również środki na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

Podczas spotkania strona związkowa przekazała ministrowi propozycję utworzenia wojewódzkich forów dialogu społecznego. Zgodnie z tą propozycją Fora powoływaliby wojewodowie, a w ich skład weszliby komendanci wojewódzcy formacji oraz przedstawiciele związków zawodowych służb działających na terenie województwa.


Źródło: msw.gov.pl
marjory dnia grudzień 31 2015 01:24:31 ·
Strona 1 z 27 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

# chenlina
04/08/2015 06:12
chenlina20150804 michael kors outlet
michael kors handbags
[url=http://


matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

Więcej postów

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle