Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 282
Najnowszy Użytkownik: ~mhftggg
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

POSIEDZENIE PREZYDIUM KK 18-20.02.2015 R.

W dniach 18 - 20 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej ZZPP w nw. składzie:
1. Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
2. Józef ĆWIKLIŃSKI – V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
3. Ryszard WOŁOSZCZAK -V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
4. Joanna STEC – TRZPIL -V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
5. Małgorzata KUBAK - Sekretarz KK ZZPP,
5. Karina GARBACZEWSKA - Skarbnik KK ZZPP..W trakcie posiedzenia poruszone zostały między innymi nw. tematy:
- sprawa porozumienia ZZPP z Komendantem Głównym Policji;
- omówienie podjętych działań przez MPOZ w sprawie 145,- zł oraz otrzymanego z KGP pisma w sprawie sposobu podziału tych środków pracownikom Policji z wyrównaniem od 01 stycznia 2015 roku. Sporządzenie komunikatu w tej sprawie. Umieszczenie go na stronach internetowych;
- analiza działań związanych z ubezpieczeniami zbiorowymi. Sprawa umowy pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w Policji a Komendantem Głównym Policji;
- kwestia organizacji obchodów 15 rocznicy istnienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach.W tym samym czasie w siedzibie Związku z Katowicach zebrał się cały skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:
1. Jerzy SPOSÓB - Przewodniczący KKR ZZPP,
2. Barbara PIETRZAK - Członek KKR ZZPP,
3. Mirosław GRUK - Członek KKR ZZPP.
KKR przeprowadziła kontrolę działalności Komisji Krajowej ZZPP i sporządziła protokół.

marjory dnia luty 23 2015 00:11:56 ·
NARESZCIE WYCZEKANA PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ
Informujemy, iż nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji zatwierdził zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji o kwotę 145,- złotych brutto. Cieszy fakt, iż wypłacane nam od lipca 2012 roku w formie nagród „motywacyjnych” środki – na stałe już wpisane zostaną w nasze wynagrodzenia z wyrównaniem od 01 stycznia 2015 roku.

Określone zostały następujące zasady regulacji wynagrodzeń:

1. Podwyżką zostaną objęci pracownicy według stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2015 roku, a więc osoby, które w tym dniu przebywają na urlopach bezpłatnych, w tym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Włączenie kwoty 145,- złotych brutto do wynagrodzenia oznacza „rozłożenie” tej kwoty na następujące składniki wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- premia regulaminowa (dot. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)
dając w sumie 145,- zł.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość podwyżki ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony.
W odniesieniu do pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w pierwszej kolejności należy podnieść wynagrodzenie zasadnicze.


3. Pracownicy, których wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wypłacane jest im wynagrodzenie, objęci zostaną podwyższeniem wynagrodzenia o kwotę 145,- liczonym od wysokości wynagrodzenia uwzględniającego wyrównanie od minimalnego wynagrodzenia.

4. W przypadku osób uprawnionych do urlopu wychowawczego i korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy, podstawę do obliczenia kwoty podwyżki stanowi wynagrodzenie otrzymywane w dniu 01 stycznia 2015 roku. W dniu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu podwyższeniu z uwzględnieniem dokonanej wcześniej podwyżki.

5. Wzrost wynagrodzenia o kwotę 145,- zł brutto następuje niezależnie od przyznania podwyżki od 01 stycznia 2015 roku do dnia faktycznego włączenia powyższej kwoty do wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku otrzymania przez pracownika podwyżki przed dniem dokonania regulacji (po dniu 01 stycznia 2015 roku) podstawę obliczenia wzrostu wynagrodzenia o kwotę 145,- zł ustala się na dzień 01 stycznia 2015 roku oraz na dzień podwyżki.

6. Przyznanie podwyżki członkom korpusu służby cywilnej, których wynagrodzenie zasadnicze zostało określone maksymalnym mnożnikiem w kategorii wynikającej z przedziału punktowego w wewnętrznej tabeli płac spowoduje przekroczenie ustalonych na maksymalnym poziomie mnożników przypisanych dla danej kategorii albo też konieczność przesunięcia maksymalnych wartości tychże mnożników.

7. Przyznanie podwyżki pracownikom niebędącym członkom ksc, których wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w maksymalnej wysokości i w maksymalnej kategorii przypisanej do określonego stanowiska spowoduje sytuację, w której realizacja podwyżki może nastąpić wyłącznie poprzez wzrost premii regulaminowej. W efekcie może to doprowadzić do przekroczenia maksymalnych stawek premii regulaminowych dla danego stanowiska, określonych w regulaminach premiowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji.


marjory dnia luty 20 2015 13:19:06 ·
POSTULATY ZWIĄZKOWE TRAFIŁY DO EWY KOPACZ

6 lutego 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych - do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazały Pani Premier RP - Ewie KOPACZ listę postulatów przyjętych w dniu 5 lutego 2015 r. i zaakceptowanych przez liderów trzech central.W tych kilkunastu punktach zawarte zostały najwaźniejsze zagadnienia, o których związkowcy chcą rozmawiać z szefową polskiego rządu. Wyrażona została w nich również nadzieja, że spotkanie i dyskusja, pozwolą określić drogę do rozwiązania problemów zgłaszanych przez środowiska pracownicze.

Aby zapoznać się z całością postulatu kliknij TUTAJ.


Źródło: Forum ZZ
marjory dnia luty 09 2015 23:28:29 ·
SEMINARIUM POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJ. LUBELSKIEGO

W dniu 03.02.2015 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się Seminarium Partnerskie na temat realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira SOSNOWSKIEGO.


W seminarium uczestniczyli przedstawiciele pracodawców i reprezentatywnych organizacji związkowych. Z ramienia FORUM ZZ w przedmiotowym przedsięwzięciu udział wziął Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP kol. Józef ĆWIKLIŃSKI.


W kilku panelach tematycznych omówione zasady partnerstwa i roli partnerów społecznych w strategii partnerstwa, ich udziału w programowaniu wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 oraz wyzwania stawiane przed administracją i partnerami społecznymi związane z realizacją programu na lata 2014 - 2020.

Przedyskutowane zostało również zagadnienie dotyczące wzmocnienia instytucji dialogu społecznego na każdym szczeblu, a szczególnie na linii pracodawca - organizacja związkowa.

marjory dnia luty 04 2015 22:38:27 ·
WYBORY W TOMASZOWIE LUBELSKIMW dniu 28 stycznia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim odbyło się zebranie wyborcze Zarządu Terenowego ZZ Pracowników Policji.

W skład nowego zarządu weszli:
Bożena JONIEC - Przewodnicząca ZT ZZPP
Małgorzata KUZDRA - ZATORSKA - V-ce Przewodniczaca
Mariusz BRZYSKI - Sekretarz
Grupowym Społecznym Inspektorem Pracy został wybrany - Konrad OSTROWSKI.Lubelski Zarząd Wojewódzki reprezentowali:
Józef ĆWIKLIŃSKI- Przewodniczacy LZW ZZPP
Marek WŁODARCZYK - V-ce Przewodniczący.

Zebranie przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze. Poruszonych zostało wiele spraw nurtujących pracowników tej jednostki Policji.

Nowo wybranym władzom ZT życzymy wielu sukcesów i dużo satysfakcji z trudnej pracy związkowej.
marjory dnia styczeń 29 2015 23:29:44 ·
CZYŻBY SZANSA NA PODWYŻKI W 2016R?
W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pod tytułem: "Koniec z mrożeniem płac w służbie cywilnej. Kopacz podnosi pensje urzędnikom".
Choć po tylu latach zamrożenia płac dla pracowników cywilnych Policji ciężko o optymizm, jednak nie sposób przeoczyć tak dobre dla nas wiadomości.

W artykule czytamy, że: "Pracownicy administracji rządowej, których jest ponad 120 tys., doczekają się wreszcie podwyżek. Ostatni wzrost ich uposażeń miał miejsce w 2008 r. To jedyna tak liczna grupa w sferze budżetowej, której płace przez tyle lat były zamrożone. W tym czasie np. nauczyciele uzyskali blisko 50-proc. podwyżki, a uposażenia mundurowych wzrosły o 300 zł." "[...]podwyżka miałaby być z wyrównaniem od tego roku, czyli zostać ustanowiona o wskaźnik inflacji za 2015 r., która jest prognozowana na poziomie 1,2 proc., a także o zakładaną na 2016 r. Zaznacza, że jeśli będzie deflacja, to rząd i tak może zdecydować o wzroście – nawet o 5 proc. – tzw. kwoty bazowej (patrz infografika). – Wystarczającą argumentacją będzie brak podwyżek przez ostatnich siedem lat [...]"

Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta Prawna.pl
marjory dnia styczeń 21 2015 22:47:40 ·
WYBORY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Dzisiaj (20 stycznia 2015) w miejscowości Jabłonna pod Lublinem odbyły się wybory do Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Delegatami z naszej organizacji związkowej byli:

kol. Józef ĆWIKLIŃSKI,
kol. Małgorzata KUBAK,
kol. Joanna STEC - TRZPIL.Przewodniczącym na kolejną kadencję został Marek KOŁODZIEJCZYK, któremu serdecznie gratulujemy.

Bardzo dumni jesteśmy z wyboru kolegi Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO na funkcję Wiceprzewodniczącego ZW FORUM. Ten wybór to efekt Jego ciężkiej, wieloletniej pracy związkowej. GRATULUJEMY i życzymy wielu spektakularnych osiągnięć. Jesteśmy przekonani, iż nowowybrany Wiceprzewodniczący swoją zaangażowaną pracą na rzecz FORUM wesprze działania macierzystej organizacji związkowej: Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Przy okazji przypominamy, iż przynależność do FORUM gwarantuje naszej organizacji reprezentatywność, czyli "szczególną zdolność do występowania w określonych sprawach w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy"
(M. Pliaszkiewicz, M. Seweryński, Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PIP 1995, nr 9, s 3).

Zastosowanie zasady reprezentatywności ma szczególne znaczenie w występujących w Polsce warunkach pluralizmu związkowego. Dzięki niej możliwe jest wyłonienie wśród często konkurujących ze sobą organizacji związkowych co najmniej jednej organizacji uprawnionej do reprezentowania pracowników w danej sprawie. Pojęcie reprezentatywności wskazuje na właściwości czy pewne szczególne cechy danej zbiorowości, które pozwalają wyróżnić ją spośród innych podmiotów
(G. Goździewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s.63).

Kluczową funkcję zasada reprezentatywności pełni odnośnie związków zawodowych. Wielość organizacji związkowych jest problemem na wszystkich szczeblach działalności związkowej - zwłaszcza jednak na szczeblu zakładowym powodując, iż nie jest możliwe wyłonienie wspólnej reprezentacji w danej sprawie. W takich właśnie przypadkach winna mieć zastosowanie zasada reprezentatywności, która jest spełniona przez nasz Związek.

marjory dnia styczeń 20 2015 23:49:56 ·
POLICYJNI CYWILE IDĄ DO SĄDÓW - ARTYKUŁ W GAZECIE WYBORCZEJ

Policyjni cywile od sześciu lat nie tylko nie dostali podwyżki, ale też ich pensje nie były nawet waloryzowane. W tym roku MSW zgodziło się tylko, aby do ich wynagrodzenia oficjalnie doliczyć 145 zł, które i tak dostawali w charakterze premii. Teraz cierpliwość cywilów się skończyła i zdecydowali, że waloryzację swoich pensji wywalczą na drodze sądowej. Do prawie wszystkich sądów rejonowych w regionie trafiają teraz wnioski o zawarcie ugody z komendantami miejskimi.

- Oni są pracodawcami, zdajemy sobie jednak sprawę, że tak naprawdę nie mają wpływu na finanse, więc żadnych ugód nie będzie. Ten krok jest nam jednak potrzebny do tego, żeby sprawa nie uległa przedawnieniu - wyjaśnia Danuta Hus, przewodnicząca komisji krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach.


Artykuł na temat walki pracowników cywilnych w Policji o wzrost wynagrodzeń, a w nim wywiad z Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutą Hus znajdziemy na stronach śląskiej Gazety Wyborczej. Nasze działania zainteresowały dziennikarzy i cieszy nas, że zauważana jest nasza trudna sytuacja. Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta.pl Katowice
marjory dnia styczeń 18 2015 17:03:40 ·
SPRAWY SĄDOWE JUŻ NA WOKANDACH

K O M U N I K A T

SZANOWNI ZWIĄZKOWCY !

Odbyły się już pierwsze rozprawy w sądach pracy w sprawie zawarcia próby ugodowej (złożone zostały stosowne wnioski). Osiągnęliśmy zamierzony cel, czyli zatrzymanie przedawnienia naszych roszczeń finansowych. Obecność na tych rozprawach nie jest obowiązkowa.

Nas reprezentuje kancelaria prawna.

Jeśli chodzi o naszych pracodawców czyli komendantów ich obecność również nie jest obowiązkowa ze względu na to, że i tak nie może dojść do ugody z powodu braku środków finansowych. Zostały już wyznaczone następne terminy ponieważ wnioski są kierowane do właściwych rejonowo sądów pracy.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI KRAJOWEJ
Związku Zawodowego Pracowników Policji

Danuta HUS


marjory dnia styczeń 08 2015 22:47:27 ·
ODPOWIEDŹ W SPRAWIE SPOTKANIA W MSW
Informujemy, iż do Komisji Krajowej ZZPP wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będące odpowiedzią na nasz wniosek w sprawie propozycji spotkania z Panią Minister Spraw Wewnętrznych Teresą PIOTROWSKĄ.

W treści tego pisma Pan Jakub BEDNAREK - Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi informuje, iż najlepszym terminem na spotkanie jest drugi kwartał 2015 roku, kiedy to rozpoczną się prace nad budżetem na rok 2016. Ponadto w treści swojego pisma przypomina kwestie dot. sytuacji materialnej pracowników cywilnych, które były omawiane na poprzednich spotkaniach ze stroną związkową, a ich efektem jest szereg wdrożonych działań polegających m.in. na włączeniu od 01 stycznia br. kwoty 145,- zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz rozpoczęcia prac nad aktem prawnym regulującym przyznawanie urlopu dodatkowego za pracę w warunkach szczególnych pracownikom laboratoriów kryminalistycznych.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się klikając TUTAJ.

marjory dnia styczeń 07 2015 22:44:11 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE


marjory dnia styczeń 02 2015 02:05:39 ·
Strona 1 z 20 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle

Więcej postów

matrix
25/02/2015 10:42
Do tego w tej instytucji znajdują się związki które przyklepią każdą inicjatywę MSW czy KGP. Tragedia!!!

matrix
25/02/2015 10:39
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe stały na stanowisku,by choć raz docenić pracowników z większym stażem w tej instytucji,lecz to wymagało troszeczkę większych nakładów finansowych.

bozena218
24/02/2015 22:47
Dlaczego podwyżka-145 zł nie została wliczona do wynagrodzenia jako np. dodatek zadaniowy, specjalny?Pracownicy z większym stażem w Policji znów dostali kopa.Brak doświadczenia jest lepiej płatny :-(

mandragora9
06/10/2014 22:28
Czemu z 270 zarejestrowanych użytkowników - nikt z Państwa nie pisze, nie komentuje, nie proponuje żadnych zmian ? "Martwa cisza" od ponad roku, ehh... aż szkoda...

mandragora9
06/10/2014 22:24
Kiedy będzie dostęp do nowego statutu ?