Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 10,411
Najnowszy Użytkownik: ~inarty
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Komunikaty
KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY W SPRAWIE SPOTKANIA W KGP, 06.04.2011

Dnia 6 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej MATEJUK, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – Jan GAŁADYK oraz dyrektorzy biur: logistyki, kadr i szkolenia, finansów oraz kontroli.

Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Komisji Krajowej ZZPP:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - Lubelski Zarząd Wojewódzki,
Małgorzata KUBAK - Lubelski Zarząd Wojewódzki.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- TRANSFERU PRACOWNIKÓW DO CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
To zagadnienie stanie się tematem odrębnego spotkania, w którym szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z m.in. przyłączaniem poszczególnych stacji obsługi do CUL (np. stacja z ul. Iwickiej (KGP) będzie włączona 1 sierpnia 2011 roku, zaś pozostałe stacje, z województw których komendanci wyrazili aprobatę aby zostały przyłączone do CUL - od 1 września 2011 r.);

- REALIZACJI BUDŻETU Z 2001 ROKU
Otrzymaliśmy deklarację kierownictwa KGP, że na funduszu wynagrodzeń pracowników Policji nie będą dokonywane żadne przesunięcia na cele rzeczowe. Wszystkie wygospodarowane oszczędności w ramach § 401 i § 402 pozostaną u dysponentów i mogą być rozdysponowane wg uznania, byleby zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową. Jedynie oszczędności wygospodarowane przez Komendy Wojewódzkie/Stołeczną Policji z dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały sprowadzone do budżetu KGP w celu opłacenia wysokiej składki na PFRON. Ponadto otrzymaliśmy informację, że Biuro Finansów Komendy Głównej Policji przygotowało wieloletni plan finansowy na najbliższe 4 lata, w którym to znalazło miejsce na zapis dotyczący 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji począwszy od 2012 roku.

- ETAPU PRAC NAD PROGRAMEM MODERNIZACJI POLICJI NA LATA 2012 – 2015
Na chwilę obecną istnieją dwa projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2015. W dniu 05 kwietnia br. Jerzy MILLER - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył wniosek do Donalda TUSKA - Premiera RP w sprawie kontynuowania prac nad tzw. ustawą modernizacyjną na lata 2012 – 2015. W przygotowanym programie rządowym znalazł się zapis dotyczący planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w kolejnych latach obowiązywania ustawy: w drugim roku o 100,- i kolejnych po 150,- złotych w skali roku. Program nie przewiduje zwiększenia ilości etatów cywilnych na kontynuowanie procesu przesuwania etatów policyjnych z komórek logistycznych do zadań podstawowych w Policji.
Drugi z projektów to projekt poselski autorstwa posła PIS Jarosława Zielińskiego. Projekt ten znacząco różni się od koncepcji opracowanej przez MSWiA. Czas modernizacji Policji przewidziano na cztery lata a wydatki zostały określone na kwotę 1 760 104 tys. złotych. Środki w wysokości 71 008 tys. złotych zaplanowane w poselskim projekcie ustawy będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia 1500 pracowników. Jednocześnie nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji.

- ZARZĄDZENIA KGP NR 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji
Gen. insp. Andrzej MATEJUK – Komendant Główny Policji przekonywał, iż nie ma zagrożenia zwalniania pracowników w wyniku alokacji etatów pomiędzy poszczególnym garnizonami. Wszystkie ruchy kadrowe w tym zakresie będą odbywały się wyłącznie na wakatach. W 2011 roku sprawa przesunięć etatowych została już zakończona.

- NAGRODY UZNANIOWE
Komendant Główny Policji podkreślał istotę wypracowania czytelnych kryteriów przyznawania pracownikom nagród uznaniowych. Uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminy nagradzania i premiowania stanowić mają bazę do przyznawania nagród pracownikom za wyróżniającą się starannością, dokładnością i prawidłowością pracę. Tylko jasność kryteriów – zdaniem Komendanta, umożliwi przyznawanie nagród również za działalność społeczną na rzecz Policji m.in. za rozpowszechnianie dobrego imienia Policji wśród społeczeństwa, jak również inne działania wpływające na poprawę wizerunku Policji.

- FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU
Problematyka Funduszu Prewencyjnego PZU analogicznie, jak zagadnienie związane z CUL wymaga odrębnego spotkania związanego z pochyleniem się nad tym tematem, w celu wypracowania nowych, skutecznych zasad funkcjonowania. Komendant Główny Policji oczekuje propozycji związanych z przygotowaniem zmian do umowy umożliwiającej sprawniejsze korzystanie ze środków Funduszu Prewencyjnego.

- SPRAWY BHP
Dyrektor Biura Kontroli KGP zaprosił do zapoznania się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji za 2010 rok, która znajduje się w dostępnym w każdej jednostce INTRANECIE.


J.S-T, M.K, J.Ć.


dodała: marjory, dnia 07.04.2011 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY W SPRAWIE RACJONALIZACJI ZATRUDNIENIA 06.12.2010

Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ.


dodała: marjory, dnia 09.12.2010 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY W SPRAWIE MANIFESTACJI 22.09.2010

Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ.


dodała: marjory, dnia 16.09.2010 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY

W dniu 10 listopada 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller wraz z członkami kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z przedstawicielami organizacji związkowych służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu.
Związkowcy uczestniczący w spotkaniu przedstawili ministrowi problemy które nurtują reprezentowane przez nich środowiska. Wśród najistotniejszych kwestii uczestnicy wymienili: sprawy finansowe (w szczególności zaległości z tytułu niewypłaconych dodatkowych świadczeń pozapłacowych), budżet służb mundurowych, projekt przyszłorocznego budżetu, prace nad ustawą emerytalną, sprawy organizacyjne i kadrowe, zmiany w ustawie o Policji i Straży Granicznej a także trudną sytuację pracowników cywilnych w służbach mundurowych. Tematykę spotkania zdominowała jednak dyskusja na temat wykonania tegorocznego budżetu i realizacji przyszłorocznego.
W odniesieniu do podniesionych przez uczestników spotkania kwestii Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller podkreślił, że dla niego związki zawodowe to nie grono osób, z którymi musimy prowadzić negocjacje, ale partnerzy do dyskusji w poważnym tonie, która do czegoś zobowiązuje. Stwierdził ponadto, że patrzy na następny rok z optymizmem mimo, że jak zauważył, będzie to bardzo trudny rok. Zaznaczył, że sytuacja w której się dzisiaj znajdujemy i planowanie budżetu uzależnione jest od koniunktury gospodarczej.
Minister Jerzy Miller zapowiedział także przeprowadzenie szczegółowej analizy – wspólnie z ekspertami – wszystkich zagadnień, które zostały poruszone na spotkaniu, w celu wypracowania racjonalnych rozwiązań. Podkreślił, że rozumie jak ogromne znaczenie dla funkcjonowania służb mundurowych ma zarówno stabilizacja finansowa jak i formalna. Debata zakończyła się ustaleniem, iż spotkania z przedstawicielami związków zawodowych będą odbywać się cyklicznie.


PRZEWODNICZĄCY

LUBELSKIEGO ZARZADU WOJEWÓDZKIEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI

JÓZEF ĆWIKLIŃSKIW naszej galerii pojawiły się też zdjęcia z tego spotkania, aby je zobaczyć kliknij tutaj.


dodała: marjory, dnia 21.11.2009 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY

Komisja Krajowa ZZPP wraz z prezentacją przedstawioną podczas odprawy służbowej w dniu 24 września 2009 r. otrzymała pismo od Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Treli. Zgodnie z jego treścią, pracownicy cywilni nie powinni obawiać się zwolnień, gdyż planowana jest jedynie reorganizacja zmierzająca do ujednolicenia standardów pracy w całym kraju.

Oto treść listu:

Szanowni Państwo Przewodniczący,

W związku z życzeniem udostępnienia prezentacji, którą przedstawiałem podczas odprawy służbowej w dniu 24 września br w Słupsku, w załączeniu przesyłam i informuję, że KWP/KSP zobowiązani zostali do weryfikacji użytych danych i zaprezentowania swoich uwag i propozycji. Projektowana reorganizacja wiąże się z koniecznością stworzenia podobnych standardów pracy w całym kraju na porównywalnych stanowiskach. Przygotowywane zmiany w żadnej mierze nie wiążą się ze zwolnieniami pracowników. Nie będą wiązały się również z obniżeniem wynagrodzenia. Obejmą wzmocnienie komend powiatowych Policji oraz komisariatów i jednoczesne uwolnienie policjantów od czynności wspomagających. Prezentacja jest wstępną koncepcją, która będzie dopracowywana w taki sposób, aby nie wytworzyć poczucia zagrożenia wśród pracowników koniecznymi zmianami. Tak jak zawsze jestem do Państwa dyspozycji i deklaruję gotowość spotkań, rozmów i wyjaśnień.
Z poważaniem:
insp. Andrzej TRELA
Zastępca Komendanta Głównego Policji


dodała: marjory, dnia 17.10.2009 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY


w sprawie wprowadzenia ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. W dniu 15.09.09R. odbyło się spotkanie zespołu d/s służby cywilnej Komisji Trójstronnej. Naszym reprezentantem był kol. Antoni Duda -V-ce Przewodniczący FORUM ZZ. W spotkaniu tym uczestniczył ,,twórca'' projektu tej ustawy min. Michał Boni z gabinetu Premiera.

W dni 16,09,09r. byłem na gorącej linii z Antonim Dudą i na bieżąco otrzymywałem od niego informacje n/t. przebiegu spotkania. Budującym jest fakt,iż przeciwko wprowadzeniu tej ustawy była większość uczestników spotkania .Sam minister Boni był przeciwnikiem wyłączania pracowników Policji z działania tej ustawy a jako powód przedstawił, iż będzie to swego rodzaju precedens otwierający furtkę innym resortom. Naszym atutem jest wprowadzona niedawno ustawa modernizacyjna.

Następne tego typu spotkanie zapowiedziano w najbliższym czasie. Mamy wciąż nadzieję,że Forum ZZ stanie na wysokości zadania i wraz z Solidarnością i OPZZ skutecznie zablokują wejście tego bubla w życie.

Chciałbym zauważyć, iż na pięć związków działających w Policji nie uwzględniając Związku Policjantów nasz związek jak zwykle wyróżnia się konkretnymi działaniami zmierzającymi do zażegnania niebezpieczeństwa zwolnień pracowników jak również w sprawie podziału rezerwy celowej.

Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej...


V-CE PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI KRAJOWEJ

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI

W KATOWICACH

JÓZEF ĆWIKLIŃSKIKOMUNIKAT ZWIĄZKOWY


Informujemy iż został dokonany podział rezerwy celowej budżetu państwa oraz zostały naliczone kwoty przysługujące poszczególnym urzędom. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała kwotę 350. 569 zł która w przeliczeniu na etat wynosi 93.00 zł.

Według wcześniejszych ustaleń realizacja nastąpi w miesiącu październiku 2009 r./z wyrównaniem od stycznia br./


V-CE PRZEWODNICZĄCY

LUBELSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI

MAREK WŁODARCZYK


Załącznik do pisma kliknij Tutaj------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDÓW TERENOWYCH

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW POLICJI

WOJ. LUBELSKIEGO
Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał odpowiedź na pismo od Pana Marka Brodzińskiego - Szefa Służby Cywilnej w sprawie dodatków specjalnych dla członków korpusu służby cywilnej wynikających z art. 85 i 87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2008 r o służbie cywilnej i zmniejszania różnic w wynagrodzeniach między urzędami.

Szef Służby Cywilnej informuje,że w wyniku prowadzonych Ministerstwem Finansów uzgodnień dotyczących realizacji programu oszczędnościowego,podjęta została decyzja o nieuruchamianiu w roku bieżącym procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach między urzędami.

W ramach środków z rezerwy celowej poz. 48 sfinansowane zostaną jedynie dodatki specjalne jako obligatoryjny składnik wynagrodzenia wynikający z ustawy o służbie cywilnej.

Dodatki zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r.Proszę o zapoznanie z treścią pisma wszystkich pracowników.

--------------------------------------------------------------------

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?